MİLLİYETÇİLİĞİN KÖKENLERİ VE MODERN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 1218-1244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle de Avrupa’da milliyetçilik fikri çuvala sığmayan mızrak gibi yeniden sivrilmekte ve yükselmektedir. Soğuk Savaş sonrası oluşan boşluğun Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde ortaya atılan “Küreselleşme, Dinler Arası Diyalog, Yeni Dünya Düzeni” vb. proje ve söylemlerin artık içinin boş olduğu diğer milletler tarafından açıkça anlaşıldı. Elbette oluşan bu bilinç diğer bütün devletleri kendi milli çizgilerine çekmiş denilemez. Her bir devletin kendisine has jeo-stratejik konumu ve durumu mevcuttur. Örneğin, Körfez ülkelerinden açıkçası birleşik bir Arap Milliyetçiliği ya da bütün Latin Amerika ülkelerinin de birleşik bir Latin milliyetçiliği beklememiz saflıktan da öte bir durum oluşturur. Nasıl ki modern anlamda Milliyetçilik fikri Avrupa’da ortaya çıkmış, gelişmişse şimdi de Berlin Duvarının yıkılmasıyla Avrupa’nın birçok eski ve yeni başat güçleri ve halkının çoğunluğu yeni bir Milliyetçilik çağına girdi dinilmektedir. 1990’lar Balkanlarda patlak veren aşırı milliyetçi savaşların arka planında 19. Yüzyılın, İki Dünya Savaşı’nın ve de Soğuk Savaş dönemini iç dünyalarında ödeşemeyen ülkelerinin olduğu aşikârdır. Bu çalışmada ise milliyetçiliğin ortaya çıkış felsefesinin ardından dünyada meydana gelen siyasi olaylar neticesinde farklı bir yöne doğru gelişmesine değinerek eleştirilerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Today, especially in Europe, the idea of nationalism is rising and rising as a lance that does not fit into sacks. The gap that emerged after the Cold War was put forward by the United States of America that has understood clearly by the other nations that it’s empty. Which were “Globalization, Interfaith Dialogue, New World Order” etc… Of course, we cannot say this consciousness formed have drawn their own national lines by all other states. Each state has its own geostrategic position and status. For example, a unified Arab nationalism from the Gulf countries or it is more than purity that we expect all Latin American countries to have a united Latin nationalism. How just as the idea of nationalism emerged in Europe in the modern sense, Now, with the fall of the Berlin Wall, many of the old and new chief powers of Europe and the majority of its people have entered a new era of Nationalism. In this study, as a result of political events in the world after the emergency of the nationalism philosopy, we will criticize the development of a different direction.

Keywords