MOBİL ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 884-925
Year-Number: 2019-XLI

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, mobil öğrenmenin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini inceleyen deneysel araştırmaların meta analiz yöntemi ile değerlendirilmesidir. Araştırmada, sistematik sentezleme yöntemi olarak Meta-Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Meta analiz için araştırmalar YÖK Tez Merkezi, ProQuest, EBSCOhost ve Google Akademik, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi veri tabanlarından elde edilmiştir. Araştırma için 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de yapılan 40 adet bilimsel araştırma seçilmiştir. Etki büyüklüğü indeksi olarak Cohen’nin g etki büyüklüğü kullanılmıştır. Heterojenlik testi bulgularından yararlanarak rastgele etkiler modeline göre yapılan analiz sonucunda, mobil öğrenmenin akademik başarıya etkisinin etki büyüklüğü 1.055 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan etki büyüklüğünün pozitif yönde, yüksek düzeyde etkiye sahip ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan meta analizin güvenirliğini sağlamak için grafiksel ve istatiksel bulgulardan yararlanarak yayın yanlılığı test edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların yayın yılına, ders alanına, öğrenim düzeyine, kullanılan mobil cihaza, uygulama süresine ve uygulama ortamına göre karşılaştırmalı etki büyüklükleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre mobil öğrenmenin, öğrencilerin akademik başarılarında olumlu yönde ve anlamlı düzeyde etki ettiği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to analyze empirical researches on the effect of mobile learning on students’ academic achievement by using meta-analysis method. In the study, Meta-Analysis Method was used as a systematic method of synthesis. The studies for the Meta - Analysis were collected from YOK Thesis Center, ProQuest, EBSCOhost and Google Academic, Turkish Academic Network and Information Center databases. For the study 40 scientific research conducted between 2009-2018 in Turkey were selected. The effect size index of Cohen's g effect size was used. By using the results of heterogeneity test, the effect of mobile learning on academic achievement was calculated as 1.055. It was found that the calculated effect size had a high positive effect and statistically significant. In order to ensure the reliability of the meta-analysis study, publication bias has been tested by using graphical and statistical findings. Comparative effect sizes were calculated and interpreted according to publication year, field study, level of education, mobile device used, duration of application and application environment. According to the results of the study, it was understood that mobile learning effected students’ academic achievement in a positive and meaningful way.

Keywords