BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE SPORTMENLİK DAVRANIŞI OLUŞTURMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Number of pages: 1651-1665
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor dersinin öğrencilerin sportmenlik davranışlarına etkilerini, öğrencilerin demografik ve okulun yapısal özellikleri ile ilişkili olup olmadığını test etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş merkez ilçelerinden seçkisiz olarak belirlenen 3 farklı ortaokulda eğitim gören 336 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma nicel çalışma olup ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Koç (2013) tarafından geliştirilen "Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş, değişkenlere ilişkin alınan puanların demografik değişkenler ve okulun yapısal özelliklerine göre farklılaşma durumunu belirlemede t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi testi; anlamlı bulunan f değerinde fark olan grupları belirlemede LSD testlerinden, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin “çok sık” düzeyinde beden eğitimi dersi sportmenlik davranışına sahip olduğu; beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ile cinsiyet, okul takımına katılma durumu, okulun hizmet alanı, baba eğitim durumu, kardeş, öğretmen ve öğrenci sayısı değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Sınıf, anne eğitim durumu ve okunan kitap sayısı değişkeni arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of Physical Education and Sports course on the students’ behaviors concerning fairplay and to determine whether this situation is related to demographic and structural characteristics of the school. For this purpose, the sample of the study consists of 336 students studying in 3 different secondary schools which were randomly selected from the central districts of Kahramanmaras. The study is a quantitative study and is designed according to the relational screening model. “Personal Information Form” developed by researchers and “Physical Education and Sports Course Sportsmanship Behavior Scale” developed by Koç (2013) have been used in order to collect the research data. Arithmetic average and standard deviation values have been determined for the analysis of the data. In order to determine differentiation status of the points taken according to the demographic variables and structural characteristics of the school, T-Test and one-way analysis of variance test have been made use of. LSD tests have also been wielded in determining the groups with significant difference of value f and correlation analysis have been useful in confirming the relations between variables. As a result, it was concluded that students had sportsmanlike behaviors at the level of “very frequent” and there was no statistically significant relationship between sportsmanlike behavior and gender, attendance to school team, service area of the school, father's educational status, sibling, teacher or number of students. On the other hand, it was found out that there was a statistically significant relationship between sportsmanlike behavior and class, mother’s educational status and the number of books read.

Keywords