BÜYÜK SELÇUKLULAR DEVRİNE AİT MÜNŞEÂT MECMÛALARINDA YER ALAN BİR BELGE TÜRÜ: “İHVÂNİYAT”

Author:

Number of pages: 43-55
Year-Number: 2013-XV

Abstract

Büyük Selçuklular devrine çalışan tarihçilerin müracaât ettikleri kaynak türlerinden biri de münşeât mecmûalarıdır. Bu mecmûalarda devrin önemli münşîlerine ait inşâ örneklerinin yer alması şüphesiz teşkilat tarihi çalışmaları için çok kıymetlidir. Büyük Selçuklular devrine ait münşeât mecmûalarında birde “ihvâniyat” türü belge numunelerinin mevcut olduğunu biliyoruz. Şahsî içerikli olmaları sebebiyle bu belge örnekleri tarihçi için başka bir pencere açabilir veya başka bir bakış açısı kazandırabilir. Çünkü ihvanîyat türünde yazılanlar, devrin algısını ortaya koymaktadır. Kişisel fikirleri içermekte ve olumsuz kabul edilenlere göndermeler yapmaktadır. Bu çalışmada çağdaş iki münşînin Reşîdüddin Vatvât ve Atabeg el-Cüveynî’nin ihvâniyat örnekleri ele alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the resources of the historians who are studying Great Seljuks Period is Munsheat Journals. The existence of examples of Inshas of some important Munshis’ in these journals is very precious for the state organization history studies. On the other hand we know that there is a document type called Ikhvaniyat in the the Munsheat Journals of Great Seljuks Empire Period. For the fact that these documents have private content, they can open a new perspective for the historian. Because İkhvaniyat documents reveal the mentality and the sense of that age. They contain personal opinions and they make references to the ideas which were considered sin or negative.In this study two contemporary Munshis’ Rashid Al Din Watwat, Atabeg al- Juvayni ikhvaniyat samples were examined

Keywords