ORTAOKULDA DEMOKRASİ ALGILARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 657-672
Year-Number: 2013-XVI

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencileri için “Okulda Demokrasi Algılarını” belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için çeşitli kaynaklar taranarak ve alandaki uzman kişilerle görüşülerek ölçek maddeleri hazırlanmış ve Malatya ili merkezinde yer alan altı ortaokuldan 276 öğrenciye, 54 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçme aracı uygulanmıştır. Verilerin analizi için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Sonrasında doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve gerekli uyum iyiliği indeksleri elde edilmiştir. Ölçeği oluşturan boyutların güvenilirlik katsayılarının .807 ile .736 arasında değiştiği ve ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach’s Alpha değerinin ise .872 olduğu anlaşılmıştır. Bu bulguların ölçeğin geçerliği ve güvenirliği için tatmin edici kanıtlar olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

In this study it was aimed that to develop a valid and reliable “Perceptions of Democracy at School Scale” (PDSS) for middle school students (7.grade). For this aim by reviewing literature and taking some expert’s opinions, likert type scale developed consisting 54 items and applied to 276 students. The exploratory factor analysis (EFA) yielded a four-factor model and the goodness of fit indices produced by confirmatory factor analysis (CFA) confirmed the fit of the model to the data. Reliability of PDSS also proved by Cronbach’s Alpha analyses, Cronbach’s Alpha values of four factors are between .807 and .736, and scale’s Cronbach’s Alpha value is .872. Thus, it was concluded that “Perceptions of Democracy at School Scale” (PDSS) is a reliable and valid.

Keywords