TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİ VE ORTA TÜRKÇENİN YERİ MESELESİ

Author:

Number of pages: 765-783.
Year-Number: 2014-XVII

Abstract

Türk dilinin ses bilgisi, yapı bilgisi, sözdizimi, anlam bilgisi ve kelime kadrosu bakımından geçmişten günümüze uzanan gelişim ve değişim süreçleri, tarihî dönemler içinde Türk dili tarihi açısından incelendiğinde, dönemlerin ve bu dönemlere bağlı devrelerin sınıflandırılmasında, hangi tarihî lehçenin hangi döneme yahut devreye ait olduğu hususunda görüş, yorum ve tasnif etme noktalarında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların başında lehçelerin dönemlere ayrılması meselesi ile lehçelerin hangi isimlerle anılarak hangi devre içinde gösterilecekleri meselesi başlıca meseleler olarak belirmektedir. Bu çalışmada, bugüne kadar ileri sürülmüş bazı farklı görüş, yorum ve tasnif kategorileri ekseninde, Eski Türkçe olarak belirtilen Türk dili döneminin başlangıç ve bitiş noktaları ile tarihî dönemler içindeki yeri ve devre sıralamasına göre hangi lehçelere ayrılarak incelendiği hususu üzerinde durulmuş ve özellikle Eski Türkçeden sonra gelişerek farklı devrelere ayrılmış, bilhassa Ortaçağdaki Türk dünyasını yoğun bir şekilde etkileyen siyasî, sosyal ve etnolojik hadiselerin etken olduğu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmış bir yapıya sahip bulunan Orta Türkçe döneminin, Türk dilinin tarihî değişim süreci içindeki yerinin neresi olduğu meselesi irdelenerek gelişiminde etkili bulunan diğer sebeplerin ışığında sınırları ve kapsamı tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Assorted differences are seen from the point of remark, explication and classification of the eras and the periods of eras on the question which historical dialect belongs to which era or period when the advancement and alternation process of Turkish language on the stage of Turkish language history, are analysed from past to nowadays in terms of phonetics, morfology, syntax, semantics and vocabulary. Foremost differences appear on the problem of classification of dialects into eras and determination of naming and indication of dialects in the periods. In this work, with in the scope of some notableness different opinions, determinations and classifications, the subjects on starting and finish points and the place among historical periods and belonging dialects of the era of Turkish language which is called as “Old Turkic” are examined and especially the problem of the place of the era “Middle Turkic” in historical advancement and alternation process of Turkish language and in the light of other effective reasons concern with constitution of Middle Turkic which occured after Old Turkic and

Keywords