SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “HOŞGÖRÜ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2015-XXII
Number of pages: 575-595.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “Hoşgörü” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma alanını 2014- 2015 eğitim öğretim yılında İzmir’de bir üniversite bünyesinde eğitim gören 78 sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma grubunun hoşgörü kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla onların her birinden “Hoşgörü……. gibidir, Çünkü…….”cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu bağlamda sosyal bilgiler öğretmen adaylarına bu cümlenin yer aldığı bir form verilmiş ve onlardan bu ibareyi kullanarak sadece tekbir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri ve ürettikleri metafor için bir gerekçe sunmaları istenmiştir. Katılımcıların hoşgörüye ilişkin ürettikleri metaforlar ve mantıksal dayanakları araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur. Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinin temel amacı, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek doğrudan alıntılarla desteklemektir. Üretilen tüm metaforlar ve gerekçeleri incelenerek ortak özellikleri tespit edilmiş ve bunları temsil edebileceği düşünülen kategoriler oluşturulmuştur. Bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmen adayları hoşgörü kavramına ilişkin 44 adet geçerli metafor oluşturmuştur. Oluşturulan bu metaforlar 8 kategori altında toplanmıştır.

Keywords

Abstract

The primary aim of this research is to reveal the perceptions of social sciences teacher candidates about the concept of “tolerance” through metaphors. Phenomenology, which is one of the qualitative research designs, is used in this research. Seventy-eight students of the Department of Social Sciences Teaching who is training in a university in 2014-2015 academic year in İzmir compose the study field of this research. Survey data is collected through semi-structured open-ended question form. To find out the metaphors about the concept of “tolerance” that survey participants have, all of them are asked to complete this sentence: Tolerance is like ….; because …... . Within this context the social sciences teacher candidates are given a form on which there is this sentence. Concentrating on only one metaphor, they are asked to express their thoughts by using this sentence and to find a reason for these metaphors. The metaphors and their reasonable bases about “tolerance” of the participants form basic data source of the research. Content analysis method is used in evaluation of the survey data. The main aim of content analysis method is to gather similar data around certain concepts and themes by supporting them with direct quotations. Common characteristics of all of the created metaphors and reasons are determined and categories that are believed to represent them are formed. According to the findings, social sciences teacher candidates form 44 acceptable metaphors about the concept of “tolerance” and these metaphors are collected under 8 categories.

Keywords