KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ TARİHİ İLE İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMSİ

Author:

Number of pages: 1037-1059.
Year-Number: 2016-XXV

Abstract

Karamanoğullarının Moğol istilası ile başlayan Anadolu’ya geliş serüvenleri ve burada yurt tutmaları yaklaşık olarak 2 buçuk asır bu coğrafyada varlık göstermeleriyle sonuçlanmıştır. Anadolu’da kurulmuş en büyük beyliklerden birisi olan Karamanoğulları tarihi ile ilgili ülkemizde yeterli oranda çalışma yapılmamıştır. Bu durumun nedeni ise Beylikle ilgili vakayinamelerin çok olmayışıdır. Bibliyografya veya kaynakça denemeleri, inceleme ve araştırmada bulunan araştırmacılar için umumi bir kitabıyat sunmaktadır. Hazırlanması planlanan çalışma için yapılacak olan kaynak taramasına yardımcı olmakla birlikte, incelenecek konunun daha önce çalışılıp çalışılmadığının tespitini sağlamaktadır. Böylece araştırmacılar tekrara düşmeden, özgün çalışmalar ortaya koymasına katkı sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız bu makale, Karamanoğulları Beyliği tarihi ile ilgili ülkemizde hazırlanmış, neşredilmiş müstakil kitap, süreli yayınlar ve sempozyum bildirileri gibi çalışmaların listesini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Karamanids Principality reigned for approximately 2 and half century in Anatolia beginning with the invasion of Mongols and settlement in there. Karamanids which is one of the largest principality founded in Anatolia, It has not been studied sufficiently about their history in our country. This case the cause of the Principality is less about chronicle. Bibliographical studies provide researchers the bibliographic information with regard the study area. Preparation helps scan source to be planned for study and researchers are informed of the situation and they can be able the original work without to do something again. For this purpose we have prepared this article, is the list of work at Karamanids Principality history about prepared, published boks, such as magazine and symposium papers in our country.

Keywords