BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 371-394
Year-Number: 2018-XXXVII-2

Abstract

Öğretmenlerin iş doyumunu belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Beden Eğitim öğretmenlerinin iş doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada ölçme aracı olarak ilk bölümü katılımcılara ilişkin demografik sorulardan ve ikinci bölümü ise katılımcıların iş doyumlarını ölçmeye yönelik Batıgün ve Şahin (2006) tarafından geliştirilen, 32 madde ve altı alt boyuttan oluşan 5’li likert bir ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara iline bağlı Beypazarı, Ayaş, Nallıhan ve Güdül ilçeleri, örneklemini ise bu ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okullarda görev yapan rasgele yöntemle seçilmiş beden eğitimi öğretmenleri (n=520) oluşturmaktadır. Verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ikili karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise ANOVA testi uygulanmıştır. Çalışmada ölçeğe ilişkin olarak katılımcılar Sonuç olarak katılımcıların iş doyumlarında cinsiyet, gelir durumu, eş çalışma durumu, yaşanılan yer, yöneticilik görevi, meslek yılı, yaş, görev kademesi, meslek yılı, gelir durumu, çocuk sayısı ve medeni durum değişkenlerinin anlamlı farklılıklar oluşturduğu, eğitim durumu değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu ve benzeri çalışmalarda beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarını etkileyen unsurların ortaya koyularak bu konuda öğretmenlerin iş doyumlarının artıracak çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınmasının öğretmenlerin verimlilik ve etkinliklerinin artırılmasına katkı sağlayacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

There are many factors determining the job satisfaction of teachers. The purpose of this study is to analyze the job satisfaction levels of physical education teachers in terms of some variables. This is a descriptive survey model. As a measurements tool, a 5-point Likert scale developed by Batıgün and Şahin (2006) was used in the study; this scale was composed of two parts, with the first part composed of demographic questions related to the participants and the second part composed of 32 items and six sub-dimensions directed to measuring the job satisfaction of the participants. The research population constitutes Beypazarı, Ayaş, Nallıhan and Güdül districts of Ankara province and the sampling is composed of randomly selected physical education teachers (n=520) working in public and private schools affiliated to the Ministry of National Education in these districts. Descriptive statistics, t-test for paired comparisons and ANOVA test for more than paired comparisons were applied in data analysis. In conclusion, it has been determined that the variables of sex, income, employment status of spouse, the place lived, management duty, year of profession, age, occupational tenure, number of children and marital status have created significant differences in job satisfaction of the participants while no significant difference has occurred by the variable of education. It can be stated that the efficiency and effectiveness of teachers can be enhanced by revealing the elements which affect the job satisfaction of physical education teachers in this and similar studies and by conducting relevant studies which will increase the job satisfaction of teachers and taking precautions.

Keywords