ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL KABULLENME DÜZEYİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL KABULLENME ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 141-155
Year-Number: 2018-XXXVII

Abstract

Bu çalışma da, 2008 yılında kurulan Ardahan Üniversitesinde görev yapan akademik personelin örgütsel kabullenme düzeylerini belirlemeyi ve demografik özelliklerine göre örgütsel kabullenme düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesi amaçlanmaktadır. Toplam 165 öğretim elemanından 96’sının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak birinci bölümde 10 soruluk kişisel bilgiler ve ikinci bölümde 5’li likert ölçeği tipinde tasarlanmış 13 soruluk (Örgütsel Kabullenme Ölçeği) iki bölümden oluşan form kullanılmıştır. Çalışmada; katılımcıların örgütsel kabullenme düzeyleri cinsiyet, medeni durum, görev yeri, idari görev ve eşin çalışıp çalışmama özellikleri bakımından herhangi bir farklılık göstermez iken (p>0.05), yaş, gelir düzeyi, akademik ünvan, toplam hizmet süresi ile bu kurumdaki (Ardahan Üniversitesi) hizmet süresi bakımından farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğretim Elemanlarının örgütsel kabullenme düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the organizational acceptance levels of academic staff working in Ardahan University founded in 2008 and to reveal the differences between their organizational acceptance levels by their demographic characteristics. The study was conducted with the voluntary participation of 96 people (Lecturer, Instructor and Research Assistant) among 165 academic staff. As the data collection tool, 10-question personal information was used in the first part and two-part Organizational Acceptance Scale composed of 13 questions designed as a 5-point Likert Scale type was used in the second part. While the organizational acceptance levels of the participants don’t differ by sex, marital status, place of employment, administrative function and employment status of the spouse (p>0.05), they have been determined to differ by age, income, academic title, total service period and the service period in the last employment (Ardahan University) (p<0.05). It has been concluded that the organizational acceptance levels of academic staff are high.

Keywords