ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (GAZİANTEP-OSMANİYE İLLERİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-XXXVII-2
Number of pages: 186-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde, 2016 yılında, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yeni bir aday öğretmen yetiştirme programı yürürlüğe konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, bahsi geçen bu yeni aday öğretmen yetiştirme sürecine yönelik aday öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, Gaziantep ve Osmaniye illerinde aday öğretmenlik sürecine dâhil 35 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre aday öğretmenler, aday öğretmen yetiştirme sürecine ve konuyla ilgili hazırlanan yönergeye yönelik daha çok olumsuz görüşlere sahiptir. Aday öğretmenler okul yöneticilerinin, danışman öğretmenlerinin ve kendilerinin süreçteki rollerine ilişkin ise daha çok olumlu görüşe sahiptirler. Aday öğretmenler, program ile ilgili olarak tecrübe kazanma, ikamet edilen yerde süreci tamamlama, meslekle ilgili kurumları tanıtma gibi durumları sürecin avantajları olarak belirtmişlerdir. Formların fazla olması, stajyer gibi algılanma, öğrenciler üzerinde etkilerinin olmaması, ek ücret verilmemesi, yaz tatilinin olmaması gibi durumları ise sürecin dezavantajları olarak ifade etmişlerdir. Çalışmada, araştırmanın sonuçları doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In 2016, a new candidate teacher training program was introduced for teachers who are new to the profession. The aim of this study is to reveal prospective teachers' views on this new candidate teacher training process. In this study, the case study of qualitative research methods was used. The participants of the study consisted of 35 prospective teachers included in the candidate teaching process in Gaziantep and Osmaniye. The data of the study were collected by semi-structured interview form and analyzed using content analysis. According to the results of the study, prospective teachers have more negative opinions about the candidate teacher training process and the directive about the subject. Candidate teachers have more positive opinions about school administrators’, advisors’ and their own roles in the process. Candidate teachers stated the advantages of the process as gaining experience, completing the process at the place of residence and introducing professional institutions. Excessive forms, perceived internship, lack of effect on students, no additional fees and lack of summer vacation were asserted by the participants as disadvantages of the process. In the study, various suggestions are presented according to the results of the research.

Keywords