GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ MESKÛN YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2018-XXXVII-2
Number of pages: 753-811
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yer adlarının veriliş şeklini, anlamını ve geçirmiş oldukları değişimi inceleyen bilim dalı olan toponomi (toponymie) ülkemizde pek çok alandan araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların üzerinde çalıştığı bir disiplindir. Tarih, coğrafya ve özellikle edebiyat gibi çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacı bugüne kadar Türkiye toponomisi hakkında ulusal ve uluslararası çapta çeşitli eserler ortaya koymasına rağmen yer adlarının incelenmediği yörelerin sayısı bir hayli fazladır. Bu tür çalışmaların sayısının artırılması; ülkemizin tarihini canlı tutmak ve kültürel değerlerini korumak adına kanıt niteliğinde olacaktır.Giresun’un büyük ve tarihi ilçelerinden olan Espiye’nin yerleşim halinde olan 28 köyü bulunmaktadır. Bu köylerin hepsinin kendine has isimleri mevcuttur. Geçmiş dönemlerde farklı medeniyetlere ve farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan ilçedeki yer adlarının isimleri eski yıllarda değişik şekillerde kullanılmış ve günümüze ulaşmıştır. Yer adları yörede yaşayan insanların tarihinden, kültüründen ve etnik kimliğinden izler taşımaktadır. Bu sebeple Türkiye sınırları içindeki yer adlarının şifrelerinin çözülmesi önemlidir. Çalışmamızda Espiye ilçesi yerleşim yeri adları kuruluş şekillerine göre farklı şekillerde analiz edilecek ve gruplandırılacaktır.

Keywords

Abstract

The discipline that examines the way in which names are given, the meaning and the change they have undergone are called toponomy. Toponomy is a discipline where researchers and interested people from many fields work in our country. Although many researchers from various disciplines such as history, geography and especially literature put forward various works about the Turkish toponomy at the national and international scale the number of places where place names are not examined so far is quite high. Increasing the number of such studies; it will be proof to keep the history of our country alive and to preserve its cultural values.Espiye, one of the largest and historical districts of Giresun, has 28 settled villages. All of these villages have their own names. Names of places in the district that have hosted different civilizations and different cultures in previous periods used in different ways in the past years and has reached today. The names of the place bear signs of the history, culture and ethnic identity of people living in the area. This is why Turkey decode the place names within its borders is important. In our study, the names of settlements of Espiye district will be analyzed and grouped in different ways according to their forms of establishment.

Keywords