ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖYLENTİ VE DEDİKODUYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2311-2337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının söylenti ve dedikoduya ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Söylenti ve dedikodu, birbirine karıştırılmasına ve birbirinin yerine kullanılmasına karşın, birbirlerinden farklı kavramlardır. Bundan dolayı insanların söylenti ve dedikoduya ilişkin sahip olduğu algıların incelenmesi alanyazın açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu kavramlara ilişkin algıların ortaya konulmasında metafor tekniği tercih edilmiştir, çünkü metaforlar yoluyla insanlar zihnindeki soyut ve belirsiz düşünce ve algıları daha kolay anlaşılır bir şeye benzeterek somutlaştırırlar. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu dördüncü sınıf öğrencilerinden 141 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme formunda katılımcılara söylenti ve dedikoduyu canlı/cansız, soyut/somut, olumlu/olumsuz istedikleri herhangi bir şeye benzeterek bu benzetmeyi niçin yaptıklarını forma yazmaları istenmiştir. Verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmış ve ayrıca içerik analizi tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiş ve çeşitli temalar altında bulgular ortaya konulmuştur. Araştırma bulgularına göre katılımcılar söylentiyi daha çok hızlı ve yaygın bilgi, güncel ve geçici bilgi olarak algılamışlardır. Bunun yanında söylentinin aynı zamanda belirsizlik kaynağı olma özelliği de vurgulanmıştır. Bu bakımdan söylentinin daha çok nötr anlam taşıdığı ve etkilerinin olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabileceği ortaya konulmuştur. Dedikodunun ise söylentiye nispeten daha olumsuz yargılar taşıdığı ortaya konulmuştur. Dedikodu eğlenceli, zevkli ve çekici bir eylem olmakla birlikte daha çok zararlı bilgi olarak algılanmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the perceptions of prospective teachers about rumors and gossip through metaphors. Although rumor and gossip are confused and used interchangeably, they are different concepts. Therefore, it is seen that the investigating the perceptions of people about rumor and gossip is very important in terms of literature. Metaphor technique has been preferred in presenting the perceptions of these concepts, because through metaphors, people embody abstract and ambiguous thoughts and perceptions in their minds by simulating something that is easier to understand. The research was conducted on the candidate teachers of the Faculty of Education at Dicle University in 2017-2018 academic year. The study group consisted of 141 volunteers from fourth grade students. The data were collected by using a semi-structured interview form. In the interview form, the participants were asked to liken rumors and gossips to anything they wanted such as animate/inanimate, abstract/concrete, positive/negative and to write the reason why they made this metaphor. The percentage and frequency of the data were calculated and the data were analyzed using the content analysis technique and the findings were presented under various themes. According to the research findings, participants perceived the rumor mostly as “rapid and widespread information”, “current and temporary information”. Besides, rumor as “source of uncertainty” is also emphasized. In this respect, it has been shown that the rumor has a more neutral meaning and its effects may be positive or negative. Gossip has been shown to have relatively more negative judgments. Gossip is perceived as “fun, tasteful and attractive”, but it is mostly perceived as “harmful information”.

Keywords