ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖYLENTİ VE DEDİKODUYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
The Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers on Rumor and Gossip

Author : Bünyamin HAN
Number of pages : 2311-2337

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının söylenti ve dedikoduya ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Söylenti ve dedikodu, birbirine karıştırılmasına ve birbirinin yerine kullanılmasına karşın, birbirlerinden farklı kavramlardır. Bundan dolayı insanların söylenti ve dedikoduya ilişkin sahip olduğu algıların incelenmesi alanyazın açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu kavramlara ilişkin algıların ortaya konulmasında metafor tekniği tercih edilmiştir, çünkü metaforlar yoluyla insanlar zihnindeki soyut ve belirsiz düşünce ve algıları daha kolay anlaşılır bir şeye benzeterek somutlaştırırlar. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu dördüncü sınıf öğrencilerinden 141 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme formunda katılımcılara söylenti ve dedikoduyu canlı/cansız, soyut/somut, olumlu/olumsuz istedikleri herhangi bir şeye benzeterek bu benzetmeyi niçin yaptıklarını forma yazmaları istenmiştir. Verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmış ve ayrıca içerik analizi tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiş ve çeşitli temalar altında bulgular ortaya konulmuştur. Araştırma bulgularına göre katılımcılar söylentiyi daha çok hızlı ve yaygın bilgi, güncel ve geçici bilgi olarak algılamışlardır. Bunun yanında söylentinin aynı zamanda belirsizlik kaynağı olma özelliği de vurgulanmıştır. Bu bakımdan söylentinin daha çok nötr anlam taşıdığı ve etkilerinin olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabileceği ortaya konulmuştur. Dedikodunun ise söylentiye nispeten daha olumsuz yargılar taşıdığı ortaya konulmuştur. Dedikodu eğlenceli, zevkli ve çekici bir eylem olmakla birlikte daha çok zararlı bilgi olarak algılanmaktadır.

Keywords

Söylenti, dedikodu, metafor

Read: 304

Download: 104