5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE GÖRE TASARLANAN MÜZİK DERSİ ETKİNLİĞİ: “EŞLEŞEN SESLER KART OYUNU”

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 970-986
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son kırk yılda yapılan araştırmalarda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımının bilhassa fen eğitimi alanında, öğrencilerin yeni kavramları zihinlerinde somutlaştırarak kalıcı bir şekilde öğrenebilmelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 5E modeli, öğrencileri somut öğrenme sürecine yöneltmekte ve bu süreçteki deneyimler sayesinde yeni fikirler üretmelerini sağlamaktadır. 5E öğrenme modeline göre tasarlanan bir ders süreci aracılığıyla öğrencilerin müzik kavramlarını yapılandırarak kalıcı olarak öğrenmeleri sağlanabilir. Bu araştırmanın amacı, Eşleşen Sesler Kart Oyunu’nu 5E öğrenme modeline göre hazırlamaktır. 5E modeli ile işlenen müzik dersinde öğrencilerin dersteki kavramları kolaylıkla öğrenmeleri ile derse yönelik tutumlarında da olumlu yönde değişimler olabilir. Böylece akademik başarılarında da gelişim göstermeleri mümkün kılınabilir. Bu araştırmada da, ifade edilen faydaları elde etmek üzere, müzik dersinde kullanılması için yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir 5E öğrenme döngüsü modelinde “Eşleşen Sesler” isimli kart oyunu kullanılarak müzik dersi etkinliği hazırlanmış ve bu etkinlik önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In the researches conducted in the last forty years, it has been determined that constructivist education approach is effective especially in science education in order to enable students to learn new concepts permanently by embodying them in their minds. 5E model leads the students to concrete learning process and enables them to produce new ideas through their experiences. Through a lesson process designed according to 5E learning model, students can be provided with permanent learning by structuring music concepts. The aim of this research is to prepare the Matching Sounds Card Game according to the 5E learning model. In the 5E model, students can easily learn the concepts in the course and their attitudes towards the course may change positively. Thus, it is possible to develop their academic success. In this study, 5E learning cycle model based on the constructivist approach for the use of music lessons was prepared and proposed by using the card game called “Matching Sounds” to obtain the stated benefits.

Keywords