SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HALKEVLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 985-1002
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken Cumhuriyet Dönemi, Türk milletinin makûs kaderi için bir dönüm noktası olmuştur. Devlet ve vatandaş, el ele ülke kalkınmasında önemli roller üstlenmiştir. Bu maksatla pek çok kuruma açılmıştır. Bu kurumlardan biri de Halkevleridir. Örgün eğitim kurumlarının yanı sıra açtığı kurslarla eğitim seferberliğine önemli katkı yapan Halkevleri; 1932-1951 yılları arasında faaliyette bulunmuş bir yaygın eğitim kurumudur. Halkevlerinin erken Cumhuriyet döneminde önemli bir misyonu üstelenmesine rağmen daha sonraki dönemin eğitim politikaları içinde yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Halbuki Halkevlerinin Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretim programlarında yer alması ve sorumlu öğretmenlerin de Halkevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması beklenmektedir. Araştırmanın amacı da Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Halkevlerine ilişkin bilgi düzeyini öğrenmek ve bu kültür kurumuyla ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıfa mensup 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşleri, görüşme yöntemi aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniğinden yararlanarak çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

The Early Republican Period was a turning point for the fate of the Turkish nation. The state and the citizen played important roles in the development of the country hand in hand. For this purpose, many institutions were opened. One of these institutions is the Community Centers. In addition to formal education institutions, Community Centers contributed significantly to the educational mobilization with the courses it opened; It is a non-formal education institution that was active between 1932-1951. Although the Community Centers undertook an important mission in the early Republican period, it was seen that the subsequent period was not adequately evaluated within the educational policies. However, it is expected that the Community Centers will be included in the History and Social Studies Curriculum and that the responsible teachers should have sufficient knowledge about the Community Centers. The aim of the study is to learn the knowledge level of Social Studies teacher candidates about the Community Centers and to determine their opinions about this cultural institution. The study group of the study consists of 30 pre-service teachers from Muş Alparslan University Social Studies Education 4th Grade in the 2017-2018 academic year. The opinions of the prospective teachers were obtained through the interview method. The data were analyzed by using qualitative data analysis technique.

Keywords