OSMANLI TAŞRASINDA GÖREVLİ MEMURLARIN DURUMUNA DAİR BİR ÖRNEK: SİCİLL-İ AHVÂL KAYITLARI IŞIĞINDA MALATYA DOĞUMLU MEMURLAR

Author:

Year-Number: 2020-XLIV
Number of pages: 83-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Devleti, birçok alanda olduğu gibi memur sınıfında da önemli gelişmeler yaşamıştır. Değişimin bir ayağını memur yetiştiren okulların açılması oluştururken diğer ayağı memur istihdamı ile ilgili hususlar olmuştur. Osmanlı Devleti payitahtında istihdam edilen memur sayısındaki artışa paralel olarak zamanla genişleyen bürokratik sınıfın taşradaki gelişimini tespit etmek ancak buradaki kurumlarda görevli memur sınıfının incelenmesi ile mümkündür. Memurların özlük bilgileri ile ilgili oldukça zengin içeriğe sahip olan sicill-i ahvâl kayıtlarının muhteviyatı, ulaşılmak istenen bilgiler açısından doyurucu niteliktedir. Bundan dolayı geleneksel bir Osmanlı sancağı hüviyetinde bulunan Malatya’daki memur sınıfı, 1879 tarihinde Dâhiliye Nezareti bünyesinde oluşturulan Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nca tutulan Sicill-i Ahvâl Defterleri’ndeki kayıtlar ışığında incelenmiştir. Çalışmadaki veriler, kayıtların sunduğu 137 memur hakkındaki bilgiler ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, memurların yaptıkları görevler, göreve başlama ve ayrılış tarihleri, haklarındaki soruşturmalar ve sonuçları, doğum tarihi ve yerleri, babaları ile ilgili bilgiler, memurluğa geçiş süreçleri, okudukları okullar, maaş durumları, konuştukları diller, aldıkları taltif ve rütbeler ile gayrimüslim ise mensup olduğu millete dair bilgiler sunulmuştur. Ulaşılan bilgiler ışığında Osmanlı Devleti taşrasındaki memurlar hakkında sosyal statü, mesleki yeterlilik ve tercih edilebilirlik, maaş doyumu, soruşturma süreçleri ve sonucu ile ilgili uygulamalar gibi konularda genel bir tespite gidilmiştir.

Keywords

Abstract

During the Tanzimat Period, the Ottoman Empire experienced important developments in the civil servant class as in many other fields. One aspect of the change was the opening of schools that trained civil servants, while the other was related to the employment of civil servants. Parallel to the increase in the number of civil servants employed in the Ottoman State capitol, it is only possible to determine the development of the bureaucratic class in the provinces in the provinces. The contents of the records of the registers, which have a very rich content regarding the personal information of the civil servants, are satisfactory in terms of the information that is desired to be reached. Therefore, the civil class in Malatya, which was a traditional Ottoman flag, was established in 1879 under the Internal Affairs Ministry. It was examined in the light of the records in the Sicill-i Ahvâl Books held by the Ministry of Health. The data in the study was limited to the information about 137 civil servants submitted by the records. In this study, the duties of civil servants, starting and leaving dates, investigations and results about them, date and place of birth, information about their fathers, transition to civil service, the schools they read, salary status, languages spoken, salaries and ranks received by non-Muslim information about the nation is presented. In the light of the information obtained, a general determination has been made on the subjects such as social status, professional competence and preferability, salary satisfaction, investigation processes and the results related to the officers in the Ottoman State.

Keywords