MACARİSTAN VE TÜRKİYE TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇ VE İÇERİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIV
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Macaristan ve Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde tarih dersi öğretim programlarının amaçlarının ve içeriğin karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Bu amaçla öncelikle, Macaristan tarih dersinin ortaokul düzeyinde verilen “történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek” (Tarih, Toplum ve Vatandaşlık Bilgileri) dersinin devamı niteliğinde olduğunu ve lisede 9-12. sınıflarda aynı ders adı ile tarih, toplum ve vatandaşlık bilgisi (történelem, társadalmi é sállampolgári ismeretek) olarak verildiği ifade edilmelidir. Araştırmada, Türkiye ve Macaristan eğitim sisteminde, 9- 12. sınıflardaki tarih eğitimi programlarına dair analize ek olarak, Macaristan tarih eğitimi dersinde, müşterek bir tarih hafızasına sahip bu iki ülkenin konuyu ele almaları ve almamaları hususuna ayrıca yer verilecektir. Bu çalışmada, araştırma modeli olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada sadece karşılaştırmalı bir çalışma olduğu için doküman incelemesi yapılmış, programların öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları ele alınmamıştır. Karşılaştırma araştırması olması nedeniyle, karşılaştırmalar dokümanlar üzerinden yapıldığı için aynı zamanda araştırmanın bir doküman incelemesi yöntemi de esas alınmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to make a comparative analysis of the aims and contents of history teaching programs in the level of secondary education in Turkey and Hungary. For this purpose, it should be stated that the Hungarian history course is the continuation of the "történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek" (History, Society and Citizenship Information) course given at the secondary education level and that course that has the same name is taught as history, society and citizenship knowledge (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek) in the high school of 9th-12th the classes. In the research, in addition to the analysis of the 9th-12th classes history education of the curriculum in Turkey and the Hungarian education system, the subject of that whether these two countries with a common history memory do and do not address the issue in the Hungarian history education course. İn this study, the research model was used as a research model. Since the study was only a comparative study, document review was conducted and the teaching-learning process and evaluation dimensions of the programs were not considered. Since it is a comparison research, since the comparisons are made through documents, a document review method of the research is also taken as basis.

Keywords