NACİ KALMUKOĞLU ROMAN KADIN PORTRELERİNDE SOSYOPSİKOLOJİK YAPI

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 1262-1274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Naci Kalmukoğlu'nun Avni Arbaş tarafından aktarılan "ressam yaptığı her resimde kendinden birşeyler resmeder" anlamındaki sözünden yola çıkarak (Kültür-sanat.1983) sanat üretiminde sosyo-psikolojik etki de göz önünde bulundurularak sanatçının "çingene kadın" portresinde kendiyle kurduğu özdeşleşim ve duyumsallığı irdelenecektir. Naci Kalmukoğlu, Türk reminde önemli bir yeri olan buna rağmen üzerinde hakkettiği ölçüde durulmamış bir sanatçıdır. Varlıklı ve köklü ailesi, sanatçının yaşama bakışını ve kişilikli bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Yinede kaynakların belirttiği gibi sanatçının yaşamı geniş bir bilinmezlik örüntüsüyle kaplıdır (Eroğlu Ö.,s 79). Bu anlamda araştırmanın,.Sanatçının belirgin sanat yönlerinden birisi olan portre ressamlığına vurgu yapması, portrede anlam katmanı ve sanatçının üzerinde sıklıkla durduğu esere kendinden birşeyler katma konularının anlaşılması ve örneklendirilmesi bakımından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılacak, gazete dergi kitaplardaki hakkında verilen bilgiler, anılar, röportajlar ile sanatçının sanat anlayışı ve sosyo kültürel yapısı ortaya konmaya çalışılacaktır. Sanatçının "çingene kadın" resminin çözümlemesi yapılacaktır. Karşılaştırma yaparak daha sağlıklı sonuç elde edebilmek adına döneminde çingene kadın portreleri çalışan diğer Türk sanatçıların resimleri incelenecektir. Sonuç olarak sanatçının çingene kadın resminde sosyopsikolojik etkiler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Avni Arbaş of Naci kalmukoglutransmittedby "portrayingsomething of yourself in everypicturethepainter" on themeaning of thequote (Kültür-sanat.1983) Art in theproduction of thesocio-psychologicalimpactbyconsideringtheartist's "gypsywoman" withhimself in theportrait he foundedduyumsalligidentificationandwill be discussed. Naci Kalmukoğlu is an artist who has an importantplace in Turkish reminde, but has not beengiventheattention he deserves. His wealthyandwell-establishedfamilyensuredthatthe artist had an outlook on life and a personality. However, as sourcespointout, theartist's life is coveredby a widepattern of obscurity. (Eroğlu Ö.,s 79). of research in this sense,. It is thoughtthattheartist'semphasis on portraitpainting, which is one of thedistinctive art aspects, will be important in terms of understandingandexemplifyingthemeaninglayer in theportraitandthesubjectsthatthe artist oftenaddsto his work. Inthestudy, literaturewill be searchedfirst, informationaboutthenewspaper, magazine books, memoirs, interviewswiththeartist'sunderstanding of art andsocio-culturalstructurewill be triedto be revealed. Theartist'spainting" GypsyWoman " will be analyzed. Inordertoachieve a healthierresultbymakingcomparisons, thepaintings of otherTurkishartistsworking on Gypsyfemaleportraitswill be examined. As a result, sociopsychologicaleffects of theartist'spainting of gypsywomenwill be triedto be revealed.

Keywords