PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK KİMLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIV
Number of pages: 300-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin meslek öncesi öğretmenlik kimlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesinde öğrenimine devam eden pedagojik formasyon öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise çalışmaya dâhil olmaya gönüllü 245 öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri, Friesen ve Besley (2013) tarafından geliştirilen; Arpacı ve Bardakçı (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Meslek öncesi öğretmen kimlik ölçeği” ve Kahramanoğlu, Yokuş, Cücük, Vural ve Şiraz (2018) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayar destekli istatistik programı ile yapılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliklerinde; kendilerini öğretmen olarak görme alt boyutunda cinsiyete göre kadınlar lehine anlamlı farklılık tespit edilirken; mezuniyet durumuna ve yaşa göre anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarda ise cinsiyet değişkeni açısından kadın öğretmen adayları lehine farklılık ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmenlik kimlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relations between pedagogical formation students’ pre-professional identification of teaching and attitude toward teaching profession. The population of study in relational screening model consisted of pedagogical formation students enrolled at Fırat University. The sample consisted of 245 volunteer prospective teachers. The study data was collected through “Early Teacher Identity Measure” developed by Friesen and Besley (2013); adapted into Turkish by Arpacı and Bardakçı (2015), and “The validity and reliability study of attitudes towards teaching profession scale” developed by Kahramanoğlu, Yokuş, Cücük, Vural and Şiraz (2018). To analyze the data, computer aided statistical package was used. Accordingly, while a significant difference was concluded on behalf of female prospective teachers according to sex variable at the findings of the sub-dimension of counting themselves as teachers, it was not concluded according to their graduation status and ages, in prospective teachers’ identity of teaching. In attitudes toward teaching profession, a significant difference was concluded on behalf of female prospective teachers according to sex variable. A moderate, positive, significant relation was determined between prospective teachers’ early teacher identity and their attitudes toward teaching profession, as well.

Keywords