ULUSLARARASI BARIŞA BİR ENGEL OLARAK TERÖR RANTI

Author:

Number of pages: 1312-1325
Year-Number: 2020-XLV

Abstract

Bu araştırmanın amacı terör rantı konusunu ele almaktır. Çalışma dünya genelinde yaygın bir hale gelen terörizmin bir savaş endüstrisi doğurduğu iddiasındadır. Araştırmanın ikinci iddiası, bu savaş endüstrisinin bir terör rantı meydana getirdiğidir. Çalışmanın son iddiası ise, söz konusu terör rantının uluslararası barışı engellediğidir. Savaş endüstrisi sadece profesyonel askerleri kapsayan bir durum olmaktan çıkıp tüm toplumu kuşatmaya başlamıştır. Özellikle çocuklara yönelik geliştirilen savaş oyunları, savaş filmleri, müzikleri ve gösterileri ile savaş ve ölüm olgusu sıradanlaştırılmıştır. Araştırma bu çerçevede özelden genele tümevarımsal bir yöntem ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda eklektik bir metotla örneklemler üzerinden bütüncül bir çalışma oluşturulmuştur. Araştırma neticesinde görülmüştür ki, uluslararası sistem kendini tehdit edebilecek mekanizmalarla mücadele etmedikçe uluslararası barışa her daim uzak kalacaktır. Uluslararası terörizmle mücadele nedeniyle silahlanma yarışının sürekli artması nedeniyle ortaya bir terör rantı çıkmıştır. Uluslararası aktörler terör rantına yönelik henüz ortak bir tavır ya da eylem sunamamıştır. Çalışma bu konuyu gündeme taşıyarak literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to focus on who does benefit from terrorism. The study claims that terrorism has become common around the world and also created a war industry. The second claim of the study is that this war industry created terror rent. The last claim of the study is that this terror rent prevents international peace. The war industry has begun to involve not only professional soldiers but also the whole society. Especially war games and films for children including music and shows have made war and death facts ordinary. In this context, the article has been prepared by an inductive method from the specific to the general. Thus, a holistic study has been conducted through an eclectic method. As a result of the research the article presumes that unless the international system combats the mechanisms that can threaten itself, international peace will always be kept away. Unfortunately, a terror rent has come into the picture because of the continuous increase in the arms race due to the fight against international terrorism. So far, international actors have not offered a common attitude or action towards terror rents yet. The aim of this study is to contribute to the literature by bringing up this issue to the agenda.

Keywords