ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ PERSPEKTİFİNDEN SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Number of pages: 4215-4244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

öğretmenleri hem de sığınmacı öğrenciler perspektifinden ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma nitel araştırma modellerinden fenomenoloji (olgubilim) deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezinde bulunan bir devlet ortaokulunda görev yapan 11 sosyal bilgiler öğretmeni ve bu okulda öğrenimlerine devam eden ve farklı ülkelerden gelen 44 sığınmacı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada sığınmacı öğrencilerin ve onlara eğitim veren sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak için görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılanmış görüşme formları kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerine göre sığınmacı öğrencilerin, özellikle Türkçeyi yetersiz düzeyde bilmeleri nedeniyle sosyal bilgiler dersinde genellikle ilgisiz ve başarısız oldukları; sosyal bilgiler öğretmenlerinin genel olarak ölçme değerlendirme açısından sığınmacı öğrencilere yönelik farklı bir sınav ya da ölçek hazırlamadığı fakat büyük çoğunluğunun sığınmacı öğrencilere dil bilmediklerinden dolayı farklı yaklaştıkları;  toplumsal kaynaşma sağlamada destek oldukları;  derste anlamadıkları konuda sürekli tekrar yaptıkları, onlara daha çok anlayışlı ve toleranslı davrandıkları, sığınmacı öğrencilerin derse katılımını sağlamak için onları daha çok tahtaya kaldırdıkları; tarih ve coğrafyaya ait konuların öğretiminde, milli ve manevi konuların vurgulanmasında, savaş ve göç gibi konuları anlatırken daha hassas davrandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sığınmacı öğrencilerin verdikleri ifadelerden ise genel olarak onların Türk tarihi ve coğrafyasına ilişkin konuları sevmedikleri; sosyal bilgiler dersini anlamakta güçlük çektikleri ve çoğunlukla sınavlarda başarısız oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study, which used the phenomenological design, one of the qualitative research models, aimed to reveal the problems of refugee students that they face in social studies course from the perspective of both social studies teachers and refugee students. The study group consisted of 11 social studies teachers working in a public secondary school in Sivas city center in the 2017-2018 academic year and 44 refugee students from different countries studying in this school. The study employed the interview technique to reveal the views of refugee students and social studies teachers. Semi-structured interview forms developed by the researchers were used as data collection tools. The descriptive analysis technique was employed in the analysis of the data obtained in the study. The study concluded that according to the teachers, refugee students were generally uninterested and unsuccessful in social studies course and their academic achievement was low due to their inadequate level of Turkish; social studies teachers did not usually prepare a different test or exam for refugee students in terms of measurement and evaluation, instead, the majority of social studies teachers approached these students in a different way as the students did not have a good command of Turkish; the teachers supported the students in terms of social integration; the teachers always revised the topics that refugee students could not understand; the teachers were more understanding and tolerant towards the students; they frequently called these students to the blackboard during in-class activities to ensure their participation; and that the teachers were more sensitive in emphasizing national and spiritual subjects and giving topics such as war and immigration while teaching areas related to history and geography. On the other hand, the statements of the refugee students revealed that they did not generally like the subjects related to Turkish history and geography, they had difficulty understanding the social studies courses, and that they mostly failed the exams.  

Keywords