ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SALTANAT CUMHURİYET VE LAİKLİK KAVRAMLARINA YÖNELİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 1185-1208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin “Saltanat, Cumhuriyet ve Laiklik” kavramlarına ilişkin düşüncelerini geliştirdikleri metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “Olgubilim” (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Elazığ merkez sınırları içerisinde yer alan farklı iki devlet okulunun 8 sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 85 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin çalışmaya katılmalarında gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “kavramlara yönelik öğrenci metaforları anketi” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler uzman görüşü doğrultusunda araştırmacı tarafından içerik analizi yoluyla tasnif edilerek kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin “Saltanat” kavramına yönelik (f:22), “Cumhuriyet” kavramına yönelik (f:18), “Laiklik” kavramına yönelik (f:11) farklı metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin genel olarak “saltanat” kavramına yönelik olumsuz; “cumhuriyet” kavramına yönelik olumlu bir algı içerisinde oldukları görülmüştür. Bununla birlikte “laiklik” kavramına yönelik ise öğrencilerin zihinlerinde zıt bir algının oluştuğu ve bazı öğrencilerin kavrama yönelik düşüncelerini ifade etmekten kaçındıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the thoughts of 8th grade secondary school students on the concepts of “Sultanate, Republic and Secularism” through the metaphors they have developed. The “Phenomenology” pattern, one of the qualitative research patterns, has been used in the study. The study group of the study has consisted of 85 students studying at the 8th grade level of two different public schools in the center of Elazig in the academic year 2019-2020. It was ensured that the students’ participation in the study was voluntary-based. As the data collection tool in the study, “the student metaphors questionnaire for concepts” developed by the researcher was used. The data obtained from the study were classified through content analysis by the researcher in line with the expert opinion, and categories were created. Based on the findings, it was found that the students produced diverse metaphors for the concepts of “Sultanate” (f: 22), the concept of “Republic” (f: 18) and the concept of “Secularism” (f: 11). As a result of the analyses performed, it was revealed that the students had a negative perception for the concept of “sultanates and a positive perception for the concept of "republic". Nevertheless, it was found that the concept of “secularism” had an antagonistic perception in the students’ minds and some students refrained from expressing their thoughts on the concept.

Keywords