İRAN’DA OSMANLI TÜRKÇESİNE İLİŞKİN TARİHÎ BİR ESER: RİSALE-Yİ TEKELLÜM
A Historical Work on Ottoman Turkish in Iran: Risale-yi Tekellüm

Author : Umut BAŞAR
Number of pages : 3478-3499

Abstract

Bu çalışmada incelenen Risale-yi Tekellüm isimli eserde hiç Türkçe bilmeyen bir şahsın Türkiye’ye seyahat ettiğinde günlük temel gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlamak amacıyla ev, iş, alışveriş vb. durumlarda işe yarayabilecek cümlelerin Türkçe-Farsça verildiği görülmektedir. Eserin sonuna bazı Türkçe sıfatlarla Türkçe sayılar da eklenmiştir. Kitabın bu yönüyle, yabancı dil öğretim yöntemlerinden dil bilgisi-çeviri yöntemiyle hazırlandığı söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 1879 yılında Tahran’da Türkçe bilmeyen İranlılar için yazıldığı anlaşılan Risale-yi Tekellüm isimli konuşma kılavuzu niteliğindeki el yazma eserin yabancı dil öğretim ilke ve yöntemleri açısından incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Metnin geneli yabancı dil öğretim ilke ve yöntemleri açısından incelenmiş ve yazarın yabancı dil olarak Türkçe öğretirken izlediği yol tespit edilmiştir. Müellfin Türkçe öğretirken dil bilgisi çeviri yönteminden sık sık faydalandığı, soru-cevap tekniğini etkin bir şekilde kullandığı ve hedef dilin kültürel boyutunu dikkate aldığı saptanmıştır.

Keywords

İran, Türkçe, Türk Dili Tarihi, Türkçe Öğretimi, Osmanlı, Kaçarlar

Read: 153

Download: 137