KELİME TEKRAR TEKNİĞİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN AKICI OKUMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Number of pages: 1605-1629
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı üçüncü sınıf özel yetenekli öğrencilerinin akıcı okuma düzeylerinin incelenmesi ve kelime tekrar tekniğinin bu öğrencilerin akıcı okuma düzeylerine etkisinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada deneysel yöntem ve nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin okumada yaptığı hataların ve okuduğu metni anlama düzeylerinin ortaya konulması adına Ekwall ve Shanker’in geliştirdiği, Akyol’un (2010) Türkçeye uyarladığı Yanlış Analizi Envanteri ve uygulama süresince tutulan yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Özel yetenekli iki öğrenci üzerinde gerçekleştirilen çalışmada veri birimini oluşturan öğrencilerin gerçek isimleri saklı tutularak kod isimler kullanılmıştır. Bu öğrencilere her hafta 4 saat üzerinden 6 hafta sonunda toplam 24 saat olmak kaydıyla kelime tekrar tekniği ile öğretim yapılmıştır. Uygulama sürecindeki akıcı okuma çalışmaları neticesinde ulaşılan bulgular, uygulamadan sonra öğrencilerin okuma esnasındaki yanlışlarının azaldığını ve sözcükleri tanıma seviyelerinde artış olduğunu ortaya koymuştur. İkinci sınıfta tanılaması yapılan öğrencinin okuma düzeyi, öğretim düzeyinden bağımsız düzeye; üçüncü sınıfta tanılaması yapılan öğrencinin okuma seviyesi ise endişe düzeyinden öğretim düzeyine yükselmiştir. Her iki öğrencide de yanlış yapılan sözcük sayısı da epeyce azalmıştır. Yansıtıcı günlüklere dayanılarak da öğrencilerin süreç içerisinde vurgu ve tonlamaya dikkat etme, duraksama oranlarında artış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak araştırma, üçüncü sınıf özel yetenekli öğrencilerin, okuma esnasında ortaya çıkan sesli okuma yanlışlarını gidermede, akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede kelime tekrar tekniğinin faydalı olduğu sonuçlarını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to examine fluent reading levels of gifted third-grade students and is to reveal the effects of word drill technique on fluent reading levels of these students. In this study, experimental method and case study pattern, which is a qualitative research pattern, were used together. The data collection process of this study was carried out in 2019. In the research, in order to reveal the levels of reading comprehension and reading errors of the students, reflective diaries which were kept during application and Error Analysis Inventory which Akyol (2010) adapted it into Turkish, which were originally developed by Ekwall and Shanker, were used as a data collection tool. In the study carried out on two gifted students, code names were used by hiding the real names of the students who form the data unit. These students were trained with word drill technique 4 hours a week, 6 weeks and 24 hours in total. During the application, findings that were acquired as a result of fluent reading studies demonstrated that reading errors of the students decreased and word recognition levels of the students increased after this application. Students’ reading levels that were diagnosed in second grade student increased from instruction level to independent level, students’ reading levels which were diagnosed in third grade student test scores increased from anxiety level to instruction level. Word errors in both students dramatically decreased. Based on reflective diaries, an increase was shown in the students’ rate of paying attention to hesitancy, emphasis, and intonation. In conclusion, the results of the study put forward that word drill technique is effective in improving reading comprehension, fluent reading and fixing oral reading errors of the gifted third-grade students.

Keywords