AN INVESTIGATION OF EFFECT OF PROBLEM-SOLVING SKILL ON JOB SATISFACTION OF PROVINCIAL FOOTBALL REFEREES IN EASTERN ANATOLIAN REGION

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Number of pages: 1873-1889
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, il futbol hakemlerinin problem çözme yeteneğinin, iş doyumuna olan etkisini inceleyen etkili, bölgesel düzeyde bir çalışma sunmak ve spor bilimleri literatürüne katkıda bulunmaktır. Toplanan veriler SPSS 25.0 paket programıyla analiz edilerek, Parametrik testlerin kullanıldığı veri setine frekans analizi, faktör analizi, t testi, ANOVA ve regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz bulgularında problem çözme becerisinin iş doyumunu negatif olarak etkilediği sonucuna ulaşılmış olup, diğer oluşturulan alt problemlere cevap olarak, göre ise 5-10 yıl arası meslek deneyimine sahip hakemlerin problem çözme becerisinin en yüksek seviyede olduğu ve kadınların erkeklere oranla problem çözme becerileri ve iş doyumu düzeyleri ortalama puanlarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak problem çözme becerisinin meslek yılına göre 1-5 yıl arası sürede yüksek çıkması ile ilgili olarak, yeni işe giren bireylerin rekabet unsuru ve ekonomik beklentilerden kaynaklı olarak idealist olduğu düşünülmektedir. Araştırmamızın problem cümlesini oluşturan, problem çözme becerisinin iş doyumuna negatif yönlü etki ettiği sonucu bizlere; demografik dağılımın yeni nesilde (22-29 yaş) çok olması, bu yeni jenerasyondan oluşan bireylerin iş disiplini, işe bakış tarzı, duygu durumu, ekonomik beklentileri ile güncel araştırmalara ihtiyaç olduğu ile ilgili özgün sonuçlar vermiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to present an effective study on the regional basis that examines the effect of the problem solving skills of the provincial football referees on the level job satisfaction and to contribute to the literature of sports science. The collected data were analyzed with SPSS 25.0 package program and frequency analysis, factor analysis, t test, ANOVA and regression analysis were applied to the data set which parametric tests were used to analyze. From the findings of the analysis, it was concluded that problem solving skill negatively affects job satisfaction, and in response to other sub-problems, the referees with 5-10 years of professional experience have the highest level of problem solving skills and when compared to men, the average score of problem solving skill and jobs satisfaction of women are higher. Finally, regarding the fact that the problem solving skill is higher in the period of 1-5 years, with respect to years in occupation, it has been thought that the new hired individuals are idealistic due to the competitive factor and economic expectations. The result of the study is that problem solving ability has a negative effect on job satisfaction, which constitutes the problem statement of our research. The fact that the demographic distribution is very high in the new generation (22-29 years old) has given us specific results regarding the need for current research with the work discipline, work perspective, emotional state, economic expectations of the individuals of this new generation.

Keywords