DİN GÖREVLİLERİNİN ÖZ GÜVEN DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Investigation of Religious Officers' Self-Confidence Levels in Terms of Some Variables

Author : Muhammet Cevat ACAR -Muhammed Said ÜNVERDİ
Number of pages : 3500-3526

Abstract

Bu çalışmanın amacı, din görevlilerinin özgüven düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla yürütülen çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Din görevlilerinin özgüven düzeylerini belirlemek için Akın (2007) tarafından geliştirilen ve iki alt boyuttan oluşan Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. Örneklem grubu belirlenirken amaçlı ve tesadüfi örnekleme yöntemlerine başvurulmuş ve bu yolla Mardin ilinde görev yapan 262 din görevlisine ulaşılmıştır. Araştırma amaçlarına uygun olarak t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre din görevlilerinin ortalama özgüven düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise din görevlilerinin cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumlarının özgüven düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açmadığıdır. Din görevlilerinin görev yerleri dış özgüven; hafızlık durumları iç özgüven ve sağlık durumları da genel özgüven düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açmıştır. Kendilerine değer veren din görevlilerinin de özgüven düzeyleri diğerlerine göre anlamlı derecede daha yüksektir.

Keywords

Din psikolojisi, özgüven, din görevlileri.

Read: 46

Download: 31