LİSANSLI E-SPOR KATILIMCILARIN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2823-2835
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacını lisanslı e-spor katılımcılarının bazı demografik değişkenleri ile katılımcıların motivasyonlarını etkileyen faktörlerin karşılaştırılması oluşturmuştur. Araştırmanın evreni profesyonel olarak e-spor ile ilgilenen 1686 sporcudan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi “kolayda örnekleme yöntemiyle” profesyonel olarak e-spor ile ilgilenen 146 sporcuya Google forum yardımıyla surveey olarak ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 25 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçek güvenirliği Cronbach Alpha testi ile sınanmış ve α=0,897 olarak bulunmuştur. Kategorik değişkenlere ait frekans ve yüzde değerleri sunulmuştur. İki kategori içeren kategorik değişkenlerle nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem T testi; ikiden çok kategori içeren kategorik değişkenlerle nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında Anova testi kullanılmıştır. Sonuç;Erkek katılımcıların e-sporla daha fazla ilgilendikleri ve katılım sağladıkları görülürken aynı zamanda erkeklerin kadın katılımcılara göre e-sporda daha çok rekabeti ve başarıyı önemsedikleri, Yaşları gençlik döneminde olan katılımcıların daha ileri yaş gurubunda olan katılımcılara göre e-spora katılım sağlarken daha fazla heyecan duydukları, e-spora katılımda bilgisayar ve mobil cihazla katılımlarının bu oyunlara katılımlarında motivasyonlarını etkilemediği, katılım sağlayanların büyük oranda herhangi bir işte çalışmadığı ve bu durumun e-spor motivasyon düzeylerini herhangi bir şekilde etkilemediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of study was to compare some demographic variables of licensed e-sports participants and the factors that affecting the motivation of the participants. The universe of the research consists of 1686 athletes who are professionally interested in e-sports. The sample of the study was applied to 146 athletes who are professionally interested in e-sports with the “easy sampling method” with the help of Google Forum .The analysis of data was carried out by using the SPSS package program. Scale reliability was tested by Cronbach Alpha test and found α=0,897. Frequency and percentage values of categorical variables are presented. Independent sample T test was used to compare categorical variables with two categories and quantitative variables; with more than two categories Anova test was used to compare categorical and quantitative variables. Conclusion: While it was seen that male participants are more interested and participated in e-sports, at the same time men are care more about competition and success in e-sports than female participants. Participants who are younger are more excited when participating e-sports than those who are in the older age, also their participation in e-sports with computer and mobile devices does not affect their motivation in participating in these games, and that participants do not work in any job and it has been determined that it does not affect their sports motivation levels in any way.

Keywords