LİSANSLI E-SPOR KATILIMCILARIN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Examining the Motivation Levels of Licensed E-Sports Participants

Author : Metin YILDIZ -Abdurrahman KIRTEPE, Kürşat Nuri BAYDİLLİ
Number of pages : 2823-2835

Abstract

Çalışmanın amacını lisanslı e-spor katılımcılarının bazı demografik değişkenleri ile katılımcıların motivasyonlarını etkileyen faktörlerin karşılaştırılması oluşturmuştur. Araştırmanın evreni profesyonel olarak e-spor ile ilgilenen 1686 sporcudan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi “kolayda örnekleme yöntemiyle” profesyonel olarak e-spor ile ilgilenen 146 sporcuya Google forum yardımıyla surveey olarak ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 25 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçek güvenirliği Cronbach Alpha testi ile sınanmış ve α=0,897 olarak bulunmuştur. Kategorik değişkenlere ait frekans ve yüzde değerleri sunulmuştur. İki kategori içeren kategorik değişkenlerle nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem T testi; ikiden çok kategori içeren kategorik değişkenlerle nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında Anova testi kullanılmıştır. Sonuç;Erkek katılımcıların e-sporla daha fazla ilgilendikleri ve katılım sağladıkları görülürken aynı zamanda erkeklerin kadın katılımcılara göre e-sporda daha çok rekabeti ve başarıyı önemsedikleri, Yaşları gençlik döneminde olan katılımcıların daha ileri yaş gurubunda olan katılımcılara göre e-spora katılım sağlarken daha fazla heyecan duydukları, e-spora katılımda bilgisayar ve mobil cihazla katılımlarının bu oyunlara katılımlarında motivasyonlarını etkilemediği, katılım sağlayanların büyük oranda herhangi bir işte çalışmadığı ve bu durumun e-spor motivasyon düzeylerini herhangi bir şekilde etkilemediği belirlenmiştir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: E-spor, Motivasyon, Spor

Read: 276

Download: 82