MALİ YÜKLERİN GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
The Effect of Financial Burden on Income Distribution Inequality: An Empirical Analysis for Selected OECD Countries

Author : Hüseyin KUTBAY
Number of pages : 3710-3728

Abstract

Çalışmada mali yüklerin (vergiler ve sosyal güvenlik katkı payı) gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisi, düzenli bir şekilde verilerine ulaşılabilen 17 OECD ülkesine ait 2004-2017 yılları arası veriler kullanılarak panel veri analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak gelir dağılımı eşitsizliğini temsilen Gini katsayısı, bağımsız değişkenler olarak ise mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler, kişisel gelir vergisi, kurum kazancı üzerinden alınan vergiler, mülk üzerinden alınan vergiler ve sosyal güvenlik katkı payları değişkenlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payları kullanılmıştır. Seçili OECD ülkeleri için kurulan modelde yatay kesit bağımlılığı bulunmadığı için değişkenlerdeki birim kökün varlığı Levin, Lin & Chu (2002) ve Hadri (2000) testleri ile araştırılmıştır. Daha sonrasında yapılan F, LR ve Hausmann testleri neticesinde sabit etkili modelin uygulanmasına karar verilmiştir. Modelde değişen varyans ve otokorelasyon tespit edildiği için analiz Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) testi ile tahmin edilmiştir. Çalışmanın neticesinde mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuşken, gelir ve kurumlar vergisi ile sosyal güvenlik katkı paylarının gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisi ise negatif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre dolaylı mali yüklerin gelir dağılımı eşitsizliğini artırdığı, doğrudan mali yüklerini se gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığı tespit edilmiştir.

Keywords

Vergi Türleri, Sosyal Güvenlik Katkı Payı, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, OECD Ülkeleri, Amprik Analiz.

Read: 38

Download: 21