OKUL ÖNCESİ DÖNEM VELİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Views of Preschool Parents to theValues Education

Author : Munise DURAN
Number of pages : 2485-2507

Abstract

Okul öncesi dönem velilerinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan değerler eğitimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışmasıdır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Malatya ili Battalgazi ilçesinde bulunan anaokullarındaki 52 veli ile görüşülmüş ve değerler eğitimine yönelik görüşlerini toplamak için araştırmacı tarafından oluşturulmuş yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre alt sosyo-ekonomik bölgedeki veliler değerler eğitimi kavramını genellikle duymamışlardır. Çocuklarında olmasını istedikleri değerlerin başında yardımlaşma ve sorumluluk değeri gelmektedir. Orta ve üst sosyo-ekonomik bölgedeki veliler ise çocuklarının saygı değerini kazanmasını istemişlerdir. Velilerin bu konuda okuldan beklentileri şu şekilde belirlenmiştir; değerler eğitimi sürecine kendilerinin de dâhil edilmesi, sokaklardaki argo, küfür konuşmalarının önlenmesi ve madde bağımlılığına karşı okulun çocuklarını koruyucu, yönlendirici, eğitici ve ailelere yardımcı olmaları yönündedir. Ailelerin çocuklarının değer edinimine yönelik yaptıkları ise çocuklara rol model olma ve nasihat etme yönündedir. Veliler değerlerin ediniminde etki eden çevresel faktörleri; aile ortamı, sokaklar, akran grupları, televizyon ve internet olarak belirlemişlerdir. Bu faktörlerin olumsuz yönlerine karşılık aldıkları önlemler ise çocukların sınırlı sürede ve birinin gözetiminde sokağa çıkması, televizyon ve interneti belirli sürelerde ve belirli programları izlemesi ve kullanması olarak belirlenmiştir.

Keywords

Değerler, Değerler Eğitimi, Okul öncesi Eğitimde Değerler, Okul Öncesi Velileri

Read: 245

Download: 92