ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ŞARAPÇILIĞIN GELİŞİMİ VE TEKEL İDARESİ'NİN KALKINMA YOLUNDAKİ ARAYIŞLARI

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 83-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şarapçılık, Anadolu'da uzun yıllar boyunca ihmal edildi. Cumhuriyet yöneticileri ise kalkınma isteğini güçlü bir şekilde hissediyordu. Cumhuriyet'in en önemli kaynağı gümrük ve tekel gelirleriydi. Şarapçılık, sadece üzüm üretimini değil aynı zamanda bağcılığı da kapsayan bir alan olması sebebiyle üretimi ve ihracatı göz ardı edilemezdi. Şarap ihracatından elde edilebilecek gelirler kalkınma amacına hizmet edebilirdi. Tekel İdaresi, bakir olan bu alanda kapsamlı çalışmalar yürüterek açtığı fabrikalar ve numune evleri ile şarap üretimini büyük ölçüde arttırdı. Kalite, standardizasyon ve reklâm faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Bu çalışmada dönemin tarım ve kalkınma politikaları doğrultusunda şarapçılığın ekonomiye yaptığı katkılar ele alınacaktır. Bu alanda çıkarılan kanun ve yönetmelikler verilerek tamamlayıcı bir bakış açısı sunulacak ve ardından şarapçılığın gelişim süreci ile birlikte Tekel İdaresi'nin bu alana yapmış olduğu yatırımlar ve şarapçılığın ihracat düzeyindeki katkısı incelenecektir. Bu çalışma şarapçılıkla ilgili erken dönemde Cumhuriyet yönetiminin hangi ekonomik ve sosyal sebeplerle hareket ettiğini ve nasıl bir vizyona sahip olduğunu ortaya çıkarması açısından tamamlayıcı bir bakış açısı sunacaktır.

Keywords

Abstract

Winemaking has been neglected for many years in Anatolia. Republican administrators've felt a strong desire for development. The most important source of the republic has been customs and monopoly revenues. As the winemaking has been an area that covers not only grape production but also viticulture, its production and export could not have been ignored. Revenues from wine exports could serve the purpose of development. The Monopoly Administration, by carrying out extensive studies in this untouched area, has greatly increased wine production with the factories and sample houses it opened. Quality, standardization and advertising activities have been intensified. In this study, the contributions of winemaking to the economy in line with the agriculture and development policies of the period will be discussed. A complementary perspective will be presented by giving the laws and regulations issued in this field, and then the investments made by the Monopoly Administration in this field along with the development process of the winemaking and the contribution of the winemaking at the export level will be examined. This study will provide a complementary perspective in terms of revealing what economic and social reasons the Republican administration acted in the early period and what vision it had.

Keywords