GENÇLİK MERKEZLERİNİN DEPREM SONRASI AFET HİZMETLERİNDE ROLÜ VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 3693-3709
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve sık sık deprem afetine maruz kalarak büyük yıkımlar görmesi nedeniyle afet öncesi ve sonrası afet yönetimiyle ilgili kurumlara ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacını 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen Van depremi ve 24 Ocak 2020 tarihinde Elâzığ’da gerçekleşen deprem afeti sonrasında Gençlik Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin afet sonrası etkinliklerinin incelenmesi, sonuç ve öneriler sunulması oluşturmaktadır. Çalışmada belge tarama metodu uygulanmıştır. Sonuç olarak; gençlik merkezlerinin afet sonrası planlamalarına yönelik bütünleşik, sistemli ve detaylı afet yönetim planlamalarına ihtiyaç olduğu, gençlik merkezi çalışanlarının yılın belirli dönemlerinde psiko-sosyal eğitimler alması gerekliliği görülmüştür. Gençlik merkezleri planlanırken afet hizmetlerine yönelik olarak da düşünülmesi gerektiği ve Türkiye gibi afetlere sık sık maruz kalan bir ülke için gençlik merkezlerinin afete yönelik kullanılacağı düşünüldüğünde yapılacak olan yatırımların, gençlik merkezi çalışanlarına verilecek olan eğitimlerin pek çok açıdan verimli olacağı muhtemeldir. Sonuçların ülkemizin yönetim yapısında olanlara yol gösterici bir nitelikte katkı sunması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Since Turkey is located in earthquake zone and is often exposed to frequent earthquake disasters and suffers great destructions, it makes the need for institutions related to disaster management and qualified human resources important before and after disaster. The aim of this study is to examine the post-disaster activities of youth centers, affiliated to the ministry of youth sports and to present their results and suggestions after the earthquake in Van on October 23, 2011 and the earthquake disaster in Elazığ on January 24,2020. Document scanning was applied in this study. As a result; it is seen that integrated, systematic and detailed disaster management plans are required for the post-disaster planning of youth centers and employees of youth center are required to receive psycho-social training at certain times of the year. While planning youth centers, it should also be considered for disaster service and when the youth centers are often exposed to disaster for a country like Turkey, believed to be used for the disaster of investments to be made, also it is likely that the training given to youth center employees will be efficient in many respects. The results are expected to provide a guiding contribution to those in our country’s management structure.

Keywords