GÖRSEL BİR ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DİJİTAL ÇİZGİ ROMAN TASARIMI: GEZDİM, GÖRDÜM, ÖĞRETTİM
Digital Design as a visual instructional material: Visited, Discovered, Taught

Author : Genç Osman İLHAN -Mert Mustafa AK, Muhammed Faruk ERDOĞAN
Number of pages : 2458-2484

Abstract

Öğrencilerin farklı öğrenme stilleri vardır ve bu nedenle öğretmenlerin ders anlatırken birden çok duyuya hitap edebilmeleri gerekmektedir. Bunu yapabilmenin en kolay ve en etkili yollarından biri ise derslerde çeşitli öğretim araç ve materyallerinden yararlanmaktır. Materyaller, doğru ve gerekli yerlerde kullanıldıklarında farklı duyulara hitap ederek çoklu öğrenme ortamı sağlarlar. Günümüzde hâlâ geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden ve inişli çıkışlı serüveninde kendine bir sanat dalı olarak sağlam bir yer edinen çizgi romanlar, yazı ve görseli bir araya getirerek etkili bir görsel materyal olma özelliği gösterirler. Bu çalışma kapsamında da Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı; “Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar’’ kazanımı temele alınarak 32 kareden oluşan bir eğitici çizgi roman materyali tasarlanmıştır. Çalışmada bahsi geçen kazanımın yanı sıra öğrencilerin çocuk haklarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak da ayrı bir kazanım olarak görülmüştür. Materyal, internet üzerinden Pixton isimli çizgi roman oluşturma sitesi aracılığıyla oluşturulmuştur. Demokrasi gibi somut olmayan ve bu nedenle öğrenciler tarafından anlaşılması güç olabilecek bir kavramı ve onunla ilgili yine somut olmayan eşitlik, adalet, özgürlük, hoşgörü gibi değerleri öğrencilere aktarırken çizgi roman gibi görsel öğelerle bolca desteklenmiş ve somut bir materyalden yararlanma yoluna gidilmiştir. Ayrıca sözel konuların ağırlıklı olduğu Sosyal Bilgiler dersleri, günümüzde büyük oranda düz anlatım tekniğinin tekeline hapsolmuş durumdadır. Sosyal Bilgiler derslerini bu tekelden kurtarmak için derslerinde farklı yöntem ve tekniklerle birlikte farklı materyalleri de kullanan öğretmenlerin varlığı hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, geliştirilen bu materyalin eğitim ortamlarında çizgi romanları kullanmak isteyen ya da kullanma konusunda tereddüt yaşayan eğitimcilere bir referans kaynağı olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Sosyal bilgiler, eğitici çizgi roman, görsel materyal, etkin vatandaşlık, dijital çizgi roman

Read: 311

Download: 124