TÜRKÇE DERSİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİYLE KULLANILAN HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERDE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ VE TUTUMA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 4054-4082
Year-Number: 2020-XLIX

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniği (BİOK) ile kullanılan hikâye haritası yönteminin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirmedeki ve Türkçe dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Nicel araştırma yöntemi kullanılan araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezindeki Behrampaşa İlköğretim Okulu’nda eğitim görmekte olan 5. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, bir deney bir de kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubunda 36, kontrol grubundan ise 30 öğrenci yer almıştır. Deney grubunda birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniği ile kullanılan hikâye haritası yöntemi, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi ve Acat (2000) tarafından geliştirilen ‘Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği (TDTÖ)’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde bağımlı gruplar t testi, bağımsız gruplar t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Kontrol grubundaki öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarında bir farklılık belirlenmezken, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of story mapping method used with cooperative integrated reading and composition (CIRC) technique in Turkish Language course on developing reading comprehension skill and on attitudes towards Turkish Language course. In research, experimental design with pretest-posttest control group was preferred. The research was administered on 5th grade students enrolled at Behrampaşa Primary School in 2011- 2012 academic year in Sivas city center. The study includes one experimental and one control group. Experimental group included 36 students while control group included 30 students. Experimental group used story mapping method supported with CIRC technique while control group used traditional method. Data of the study were collected by using achievement test, developed by the researchers and the ‘Attitude Scale towards Turkish Language Course (ASTLC)’ developed by Acat (2000). Frequency, percentage, paired groups t test, independent groups t test and Mann-Whitney U test were used to analyze the data. Study results revealed that experimental group students, who used story mapping method used with CIRC technique achieved more than control group students, who used traditional method. Story mapping method used with CIRC technique has had a positive effect on experimental group students’ attitudes towards Turkish Language course while no significant difference was determined in control group students’ attitudes. The post-attitude scores of students in experimental group were higher than those in control group.

Keywords