TÜRKÇE DERSİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİYLE KULLANILAN HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 2338-2393
Year-Number: 2020-XLVII

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniği (BİOK) ile kullanılan hikâye haritası yöntemi uygulamasının öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemek, uygulamaya ilişkin gözlemler yapmak, ders öğretmeni ve uygulamaya katılan öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezindeki Behrampaşa İlköğretim Okulu’nda 5. sınıfta eğitim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma, Türkçe dersinde BİOK tekniği ile kullanılan hikâye haritası yönteminin uygulandığı 36 öğrenci ile yürütülmüştür. Verileri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme ve gözlem formları kullanılmıştır. Verilerin NVIVO 10 programı analizi edilmiştir Araştırmada; BİOK tekniği ile kullanılan hikâye haritası yöntemi uygulamasına ilişkin yedi tema belirlenmiştir. Bu temalar; BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritasının uygulamasının yapılışı, uygulama için gerekenler, uygulamaya ilişkin duyuşsal durum, uygulamada problem yaşanan durumlar, uygulamanın beğenilen yönleri, uygulamanın tekrar kullanılma isteği ve uygulamanın faydaları/katkılarıdır. Araştırma ile öğrencilerin BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritasının uygulanma biçimini ve uygulamada nelerin gerekli olduğunu bildikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulamayı genel olarak faydalı buldukları ve uygulamaya ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin tamamı BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritasının diğer derslerde de kullanılmasını istemişlerdir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of story mapping method used with cooperative integrated reading and composition (CIRC) technique in Turkish Language course on students, to make observations about the treatment, to explore the views of teacher and students participated in application. With this qualitative study action research design was used. The research consisted of 5th grade students enrolled at Behrampaşa Primary School in 2011 - 2012 academic year in Sivas city. The study included 36 students who used story mapping method together with CIRC technique in Turkish Language course. Interview and observation forms developed by the researchers were used to collect the data. The data were analyzed by using the NVIVO 10 program. Seven themes related to the implementation of story mapping method used with CIRC technique were identified. These themes included: how to implement the story mapping method used with CIRC, requirements for implementation, the emotional situation related the implementation, the problematic situations during the implementation, admirable aspects of the implementation, wish to reuse the implementation and the benefits/contributions of the implementation. The study results revealed that the students knew how to implement story mapping method used with CIRC technique and were aware of the necessary things for the implementation. It was determined that the students found the implementation useful in general and had positive ideas about the implementation. All the students wanted to use the story mapping method used with CIRC technique in other courses as well.

Keywords