SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Examination of the 21st Century Skills of Prospective Social Studies Teachers in Terms of Various Variables

Author : Selman ABLAK
Number of pages : 3316-3334

Abstract

21. Yüzyıl değişim ve yeniliklerin çok hızlı yaşandığı bir çağ olarak bizi karşılıktadır. Bu yönüyle içinde bulunulan bu çağa uyum sağlamak ve çağı yakalayabilmek adına insanlar sürekli bir değişim ve yenilenme ihtiyacı içindedirler. Bu ihtiyaç her geçen gün yeni bilgi ve becerileri de gerekli kılmaktadır. Bireylerin bilgi ve beceri edinmeleri yolunda ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin misyonu hemen her kesim tarafından kabul edilmektedir. Çünkü eğitim-öğretim faaliyetleri aracılığıyla bireyler çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmaktadırlar. Söz konusu çağı yakalayabilmek adına gerekli olan 21. Yüzyıl becerilerini edinme olunca eğitimin etkisi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde hemen her ülke bireylerinin 21. Yüzyıl becerileri olarak tanımlanan becerilere sahip olması beklentisini taşımaktadır. Bu beklentiyi yerine getirmek adına da eğitim-öğretim faaliyetleri aracılığıyla bu becerileri bireylere kazandırmaya çalışmaktadır. Türkiye açısından bakıldığında da benzer bir beklenti bizi karşılamaktadır. Buradan hareketle 21. Yüzyıl başıyla birlikte Türk eğitim sistemi içinde etkin yer edinen beceri eğitiminin yeni bir boyutu olarak kabul edebileceğimiz 21. Yüzyıl becerilerini bireylere kazandırma her geçen gün önemini artırmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında okul sisteminin merkezinde yer alacak olan öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi bu noktada önem arz etmektedir. Bu araştırmada da sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları 21. Yüzyıl Becerileri çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla Çevik ve Şentürk (2019) tarafından geliştirilen “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılım gösteren sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerilerine çalışma genelinde “yeterli seviye” ve “çok iyi seviye” düzeyinde sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21.Yüzyıl becerilerine sahip olmalarında sınıf düzeylerinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

21. Yüzyıl, Beceri, Öğretmen adayı, Sosyal bilgiler

Read: 41

Download: 23