YÖNETİCİLERİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Examining The Technological Leadership Features of Managers; An Applıcation in the Service Industry

Author : Mesut KASAP
Number of pages : 3653-3669

Abstract

Bu araştırmanın amacı hizmet yöneticilerin teknolojik liderlik özelliklerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilşkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Bölgesi’nde çalışan hizmet yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Marmara Bölgesi’nde bir ilin kamu kurumunda çalışan hizmet yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada “Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi, tanımlayıcı istatistiksel analizler, t-testi ve ANOVA istatistiksel analizleri yapılmıştır Araştırmaya katılan hizmet yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun teknolojiyle ilgili hizmetiçi eğitim aldıkları görülmektedir. Hizmet yöneticileri, kendilerini vizyoner lider olarak görmektedir. Hizmet yöneticileri okulun teknoloji alanında sürekli gelişimini sağlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtmektedirler. Teknolojik liderlik ölçeğinde yer alan vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, mesleki gelişimde mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlık faktörleri ile hizmet yöneticilerinin cinsiyetleri, hizmetiçi eğitim alıp almama durumları, mesleki kıdemleri, alanları (sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni olmaları) arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir.

Keywords

Hizmet Yöneticileri, Teknolojik Liderlik, Vizyoner Liderlik İlşkisel Tarama Modeli

Read: 39

Download: 24