YÖNETİCİLERİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 3653-3669
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Bu araştırmanın amacı hizmet yöneticilerin teknolojik liderlik özelliklerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilşkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Bölgesi’nde çalışan hizmet yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Marmara Bölgesi’nde bir ilin kamu kurumunda çalışan hizmet yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada “Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi, tanımlayıcı istatistiksel analizler, t-testi ve ANOVA istatistiksel analizleri yapılmıştır Araştırmaya katılan hizmet yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun teknolojiyle ilgili hizmetiçi eğitim aldıkları görülmektedir. Hizmet yöneticileri, kendilerini vizyoner lider olarak görmektedir. Hizmet yöneticileri okulun teknoloji alanında sürekli gelişimini sağlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtmektedirler. Teknolojik liderlik ölçeğinde yer alan vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, mesleki gelişimde mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlık faktörleri ile hizmet yöneticilerinin cinsiyetleri, hizmetiçi eğitim alıp almama durumları, mesleki kıdemleri, alanları (sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni olmaları) arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the technological leadership characteristics of service managers. In the research, relational scanning model, one of the quantitative research models, was used. Service managers working in the Marmara Region constitute the universe of the research. The sample group of the study consists of service managers working in a public institution of a province in the Marmara Region. "Technology Leadership Competencies Scale of Educational Managers" was used in the study. Explanatory factor analysis, descriptive statistical analysis, t-test and ANOVA statistical analyzes were performed on the data obtained in the study. It is observed that the majority of service managers participating in the study received in-service training on technology. Service managers see themselves as visionary leaders. Service managers state that they are doing the necessary work to ensure the continuous development of the school in the field of technology. There is a significant difference between visionary leadership, digital age learning culture, excellence in professional development, systematic development and digital citizenship factors in the technological leadership scale and the gender of service managers, whether they receive in-service training or not, their professional seniority and fields (being classroom teachers and branch teachers).

Keywords