TÜRKÇEYE YOLCULUK B1 DÜZEYİ DERS KİTABININ SÖZ VARLIĞI VE B1 DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI SÖZ VARLIĞI

Author:

Number of pages: 3274-3293
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Yabancı dil eğitimi açısından söz varlığı çalışmalarının önemi ve sayısı giderek artmaktadır. Söz varlığı çalışmaları ile ihtiyaca ve duruma göre öğrenilecek öncelikli kelime listeleri araştırılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de söz varlığı çalışmaların sayısı giderek artarken genellikle ders materyallerinin söz varlığı üzerine odaklanılmaktadır. Öğrenen bireylerin söz varlığı da bu süreçte araştırmacılar için üzerinde durulması gereken alanlardandır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin yazılı ya da sözlü söz varlığı hem mevcut durumu görmek için hem de sıklık listeleri ile kıyaslamalar yapabilmek için gözetilmektedir. Söz varlığı araştırmalarının bir diğer enstrümanı ders kitaplarıdır. Ders kitapları bünyesinde yer alan metinler öğretim programı ve öğretici için çatı konumundadır. Ders kitapları söz varlığını hedef kitleye kazandırma, edindirme açısından anahtar görevi üstlenmektedir. Bu kapsamda Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 düzeyi öğrencilerin yazılı söz varlığı ve derste kullanılan materyallerin okuma metinlerinin söz varlığı araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede 6 haftalık B1 kuru süresince 21 öğrenciye 7 farklı kompozisyon yazdırılmıştır. Akabinde öğrencilerin yazılı söz varlığının belirlenmesi için bu kompozisyonlar bilgisayar ortamına aktarılmış; kullanılan ders kitabındaki okuma metinleri ilgili aşamalardan geçirilerek söz varlığının belirlenmesinde kullanılacak yazılım için uygun hale getirilmiştir. Ders kitabının söz varlığı ve öğrencilerin yazılı anlatımlarının söz varlığında en sık kullanılan 500 kelime farklı aralıklarda kıyaslanmıştır. Ayrıca en sık kullanılan 500 kelime sözcük türlerine göre tasnif edilerek çalışma neticelendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The importance and number of vocabulary studies is gradually increasing in terms of foreign language education. With vocabulary studies, priority word lists to be learned according to need and situation are investigated. While the number of vocabulary studies in teaching Turkish as a foreign language is gradually increasing, the focus is generally on the vocabulary of course materials. Students' vocabulary is also one of the areas that should be focused on for researchers in this process. While the number of vocabulary studies in teaching Turkish as a foreign language is gradually increasing, the focus is generally on the vocabulary of course materials. Students' vocabulary is also one of the areas that should be focused on for researchers in this process. Written or oral vocabulary of individuals learning Turkish as a foreign language is observed both to see the current situation and to make comparisons with frequency lists. Another instrument of vocabulary research is textbooks. The texts in the textbooks are a guide for the curriculum and the tutor. Textbooks play a key role in bringing vocabulary to the target audience. In this context, the written vocabulary of B1 level students learning Turkish as a foreign language and the vocabulary of the reading texts of the materials used in the course constitute the focus of the study. In this context, 7 different compositions were written to 21 students during the 6-week B1 course. Subsequently, these compositions were transferred to the computer environment in order to determine the written vocabulary of the students; the reading texts in the textbook have been made suitable for the software to be used in determining the vocabulary. The most frequently used 500 words in the vocabulary of the textbook and the vocabulary of students' written expressions were compared in different segments. In addition, the most frequently used 500 words were classified according to word types and the study was concluded.

Keywords