SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ,
Analysis of Social Studies Textbooks in Terms of Values

Author:

Number of pages : 4443-4466

Abstract

2018 yılı itibariyle ilkokul ve ortaokul öğretim programları revize edilerek, programlarda birtakım yenilikler yapılmıştır. Öğretim programlarının temel unsurlarından biri olan değer, yapılan yeniliklere bağlı olarak etkilenmiştir. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda 18 değer yer aldığı görülmektedir. Bu değerlerin kazandırılmasında sosyal bilgiler ders kitapları önemli bir işlevi üstlenmektedir. Bu araştırmada,  4. , 5. , 6 ve 7.  sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında değerlere yer verilme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın deseni, durum çalışmasıdır. Araştırma, doküman inceleme yöntemi ile gerçekleşmiştir. Veriler, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve son 5 yıl süre kullanma kararı verilen sosyal bilgiler ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında sosyal bilgiler 4, 5, 6. ve 7. sınıf ders kitapları olmak üzere toplam 4 kitap incelenmiştir. Araştırma sonucunda her öğrenme alanında çeşitli değerlere yer verildiği tespit edilmiştir. 4. sınıf ders kitabında en fazla dayanışma ve sorumluluk, en az adalet; 5. sınıf ders kitabında en fazla dayanışma, en az dürüstlük; 6. sınıf ders kitabında en fazla duyarlılık, en az tasarruf; 7. sınıf ders kitabında en fazla özgürlük, en az tasarruf değerlerine yer verildiği görülmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerlerin hem sınıf hem de öğrenme alanlarına ilişkin dağılımında farklılık gösterdiği görülmektedir. Araştırma sonucu doğrultusunda değerler, ders kitaplarında sınıf düzeyi ve öğrenme alanı kapsamında eşit şekilde yer verilebilir.

Keywords

Abstract

As of 2018, primary and secondary education curricula were revised and some innovations were made in the curricula. The value that are one of the core elements of the curriculums have been influenced by the innovations that have been made. 2018 social studies course curriculum includes 18 values. Social studies textbooks play an important role in gaining these values. In this study, it was aimed to determine the status of including values in social studies textbooks of 4th, 5th, 6th and 7th grade.  The pattern of the research is case study. The research was carried out by document review method. The data is analyzed by descriptive analysis method. The sample of the study consists of social studies textbooks approved by the Ministry of National Education and the Chairman of the Board of Education and decided to use them for the last 5 years. Within the scope of the research, a total of 4 textbooks, including social studies 4, 5, 6 and 7 grade textbooks, were examined. As a result of the research, it was determined that various values were included in each learning area. In the 4th grade textbook, the most solidarity and responsibility, the least justice; in the 5th grade textbook, the most solidarity, the least honesty; in the 6th grade textbook, the most sensitivity, the least savings; in the 7th grade textbook, the most freedom and the least saving values are included. It is seen that the values in social studies textbooks differ in the distribution of both classroom and learning areas. In line with the results of the research, values can be equally included in the textbooks within the scope of class level and learning area.

Keywords