A. TOLSTOY’UN ENGEREK ÖYKÜSÜNDE EKİM DEVRİMİ SONRASI SOVYET KADINININ DEĞİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Number of pages: 4417-4430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1917 Ekim Devrimi, ardından yaşanan İç Savaş ve bu süreçte uygulanan Savaş Komünizmi Sovyet halkını farklı açılardan etkilemiştir. 1917 sonrası, yüzyıllardır ataerkil düzen ile yönetilen ailelerde de bir devrim yaşanmış, kadınlara birçok hak ve özgürlük verilmiştir. Ancak yönetimin politikaları gereği bu hak ve özgürlüklerin karşılığında kadının değişmesi, Sovyet idealindeki yeni insan imajına uygun hale gelmesi beklenir. Hem savaşta görev alacak hem de proletaryanın bir parçası olacak yeni insanın güçlü ve dayanıklı olması düşüncesi ile kadın da feminen özelliklerini bir kenara bırakıp erkekleşmeye başlar. Ancak yaklaşık on yıllık bu zorlu süreç sona erdiğinde kadın bedenlerinde erkek kimliği taşımaya alışan kadınların yaşadıkları travmalar toplumu derinden etkiler. Bu önemli konuyu sanatına taşıyan Aleksey Nikolayeviç Tolstoy, Engerek öyküsündeki Olga karakteri aracılığıyla sürecin psikolojik boyutunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada 1917 Ekim Devrimi’nin ardından kadınların yaşadığı değişimler tarihsel verilerle aktarılmaktadır. Tolstoy’un Engerek öyküsü bağlamında yönetimin ve dönemin toplumsal cinsiyet rollerindeki etkisi özellikle kadın karakterler üzerinden verilmektedir.

Keywords

Abstract

The October Revolution of 1917, the Civil War that followed, and the War Communism that was implemented in this process affected the Soviet people in different ways. After 1917, there was also a revolution in families ruled by the patriarchal order for centuries, and women were given many rights and freedoms. But according to the policies of the administration, in exchange for these rights and freedoms, women are expected to change, becoming in line with the new human image of the Soviet ideal. With the idea that a new person who will serve in the war and become part of the proletariat will be strong and durable, the woman also sets aside her feminine qualities and begins to become a man. But the traumas experienced by women who are used to carrying a male identity in women's bodies when this difficult process of about a decade is over deeply affect society. Aleksey Nikolayevich Tolstoy, who carries this important subject to his art, also reveals the psychological dimension of the process through the character Olga in the story of The Viper. In this study, the changes experienced by women after the October Revolution of 1917 are transferred to historical information. In the context of Tolstoy's story The Viper, the influence of management and the period on gender roles is given especially on female characters.

Keywords