BANKA ÇALIŞANLARININ EKONOMİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1509-1538
Year-Number: 2022-LVII

Abstract

Bu araştırma banka çalışanlarının ekonomi okuryazarlıklarının bireysel performansları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, Gerek ve Kurt (2011) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeği” ve Goodman ve Svyantek (1999) tarafından geliştirilen ve Bağcı (2014) tarafından Türkçeye uyarlanarak, geçerlik güvenirlik çalışması yapılan bireysel performans ölçeği 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde Niğde il ve ilçelerinde görev yapan kamu ve özel bankalarda çalışan 215 banka kişiye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Banka çalışanlarının ekonomi okuryazarlıkları ile performans düzeyleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile ekonomi okuryazarlık düzeylerinin performans düzeyleri üzerindeki etkileri çoklu regrasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda banka çalışanlarının yüksek düzeyde ekonomi okuryazarlık düzeyinde oldukları ve yüksek bireysel performansa sahip oldukları belirlenmiştir. Ekonomi okuryazarlık düzeyleri ile bireysel performans düzeyleri arasında istatistiksel açıdan pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Araştırmada banka çalışanlarının ekonomi okuryazarlık düzeylerini belirleyen boyutlarından; ekonomik akılcılığın banka çalışanlarının bireysel performans düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı, ancak ekonomi bilgisi toplumsal ekonomik yansımalar, bireysel ekonomik planlama boyutlarının banka çalışanlarının performanslarını istatistiksel açıdan anlamlı ve olumlu düzeyde etkileyerek artırdığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This research was conducted to examine the impact of bank employees ' economic literacy on their individual performance. Purpose for personal information need in the form created by the researcher and the Wolf (2011) made a study of validity and reliability by “economic literacy scale” and Goodman and Svyantek (1999) developed by Bağcı (2014) Turkish with a twist, the validity and reliability study for the scale's individual performance in the month of August 2020 Niğde provinces and districts who work in public and private banks in running the bank have been applied to 215. The research was carried out in accordance with the permission obtained from the Ethics Committee of Niğde Omar Halisdemir university dated 29/07/2020 and numbered 32483. Analysis of the data was carried out in a computer environment. The relationship between economic literacy and performance levels of bank employees was studied by correlation analysis and the effects of economic literacy levels on performance levels by regression analysis. As a result of the research, it was determined that bank employees have a high level of economic literacy and have a high individual performance. It was found that there were high levels of statistically positive significant relationships between economic literacy levels and individual performance levels. In the study, it was found that economic rationality does not have a statistically significant effect on the individual performance levels of bank employees, but economic knowledge social economic reflections, individual economic planning dimensions increase the performance of bank employees by affecting them at a statistically significant and positive level.

Keywords