OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ANİMASYONLARIN DİL GELİŞİMİNE ETKİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 493-511
Year-Number: 2021-L

Abstract

Bireylerin dil gelişimi doğumdan sonra aile ve yakın çevreyle başlar. Özellikle soyut kavramlar ile karşılaşılan dönem, okul ile tanışılan zamana rastlar. Bu dönemde dil gelişiminde okul öncesi öğretmenleri de büyük rol oynamaktadır. Günümüz koşulları düşünüldüğünde, gelişmiş teknolojik imkânlar çocukların dil gelişiminde kullanılabilecek materyalleri de çeşitlendirmektedir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek materyallerden biri de animasyondur. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin animasyonların dil gelişimine etkisi ile ilgili görüşlerini belirlemek ve değerlendirmektir. Bir özel durum çalışması olan bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2019 yılında görev yapan altı okul öncesi öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler, sürekli karşılaştırmalı analiz metoduyla çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında, okul öncesi öğretmenleri, animasyonların dil gelişimi üzerinde kavram, cümle ve iletişim bağlamında olumlu etkiye sahip olduğuna dair görüş bildirmişlerdir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenleri animasyonları materyal olarak kullanmaktadır.

Keywords

Abstract

Language development begins with family and immediate community after birth. The first encounter especially with abstract concepts coincides with the time of starting school. Preschool teachers play a big role in language development in this period. Given today's conditions, advanced technological opportunities also diversify materials that can be used in children's language development. Animations are among such materials. The purpose of the research was to explore and evaluate preschool teachers' views on the impact of animations on language development. This research was designed as a case study and carried out with six preschool teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education in 2019. The data were collected using a semi-structured interview form. They were analysed using the constant comparative method. The interviewed preschool teachers held the view that animations have a positive impact on language development in relation to concepts, sentences, and communication. The preschool teacher also reported using animations as material.

Keywords