ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 465-492
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerilerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Malatya ili Yeşilyurt ve Battalgazi merkez ilçelerinde görev yapan 403 öğretmenden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” ve Ağdacı (2018) tarafından Semerci’nin (2000) “Kritik düşünme Ölçeği” nden uyarlanan “Eleştirel Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerilerini belirlemek için betimsel analizler yapılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet, kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla non-parametrik testler; aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmada ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eleştirel düşünme becerileri yüksek düzeyde çıkmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine secondary school teachers’ tendency towards critical thinking and lifelong learning. The screening model was used in the research. In the research, data were collected from 403 teachers working in central districts of Yeşilyurt and Battalgazi in Malatya province in 2018-2019 academic year using simple random sampling method. Lifelong Learning Scale developed by Diker Coşkun (2009) and Critical Thinking Scale adapted by Ağdacı (2018) from the Critical Thinking Scale of Semerci (2000) were used as data collection tools. Descriptive analyzes were conducted to determine lifelong learning and critical thinking skills of secondary school teachers. In the analysis of the data, non-parametric tests were used to determine whether there was a significant difference according to gender, seniority and branch variables; Correlation analysis was performed to determine the relationship between them. In the research, lifelong learning tendencies and critical thinking skills of secondary school teachers were found to be high. It has been found that there is a moderate positive relationship between teachers' lifelong learning tendencies and critical thinking skills.

Keywords