SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 415-437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen yetiştirme ve nitelikleri konusu her zaman önemli bir başlık olmuştur. Her dönem de güncelliğini korumuştur. Öğretmen yetiştirme ve nitelikleri ülke sorunu olmanın ötesinde eğitim bilimi sorunu olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yapılan araştırmalar önemli görülmelidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yapılan ve Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi’nde yayınlanan sınıf öğretmeni yetiştirme ile ilgili olan lisansüstü tezleri belli kategorilerde incelemektir. Bu amaçla sınıf öğretmeni yetiştirme konusundaki araştırmaların yapıldığı üniversiteler, yayınlanma tarihleri, çalışma grubu, yöntemleri, veri toplama araçları, veri analizi teknikleri ve konu alanları açısından değerlendirilmiştir. YÖK Tez Merkezi’ndeki (15 Aralık 2020 tarihine kadar yayımlananlarla sınırlı)  lisansüstü tezler “sınıf öğretmeni yetiştirme, ilkokul öğretmeni yetiştirme” anahtar kelimeleriyle taranmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama, doküman ve içerik analizi işe koşulmuştur. Çalışmada 136 tez (81 yüksek lisans, 55 doktora tezi) taranmıştır. Tarama sonucunda, sınıf öğretmeni yetiştirmeyle ilişkili olarak ulaşılan 10 lisansüstü tez (7 yüksek lisans, 3 doktora) analiz edilmiştir. Bu çalışmalarda değişik çalışma grupları (13), farklı veri toplama araçları (16) ve çeşitli veri analiz yöntemleri (11) kullanılmıştır. Araştırmalar daha çok Ankara’daki üniversitelerde yapılmıştır. Sınıf öğretmeni yetiştirmeyle ilgili tezler daha çok sosyal bilimler alanında (%70) hazırlanmıştır. Bu tezlere profesör (%50) ve doktor öğretim üyeleri (%50) danışmanlık yapmışlardır. Bu araştırmalar sonucunda en fazla öneri (%20) “öğretmen yetiştirme programlarında ve derslerde düzenleme yapılması” konusunda olmuştur.

 

Keywords

Abstract

The subject of teacher training and qualifications has always been an important topic. It has been kept up to date in every period.Teacher training and qualifications can be considered as an educational science problem beyond being a country problem. Therefore, research on teacher training in Turkey should be considered important. The aim of this study is to examine the postgraduate theses made in Turkey and published in YÖK National Thesis Center related to classroom teacher training in certain categories. For this purpose, the universities, where research on raising classroom teachers was conducted, was evaluated in terms of publication dates, Working Group, methods, data collection tools, data analysis techniques and subject areas. Graduate theses at YÖK National thesis Center (limited to those published until December 15, 2020) were scanned with the keywords “classroom teacher training, primary school teacher training”. In this study, screening, document and content analysis from qualitative research methods were employed. In the study, 136 theses (81 master's, 55 doctoral dissertations) were screened. As a result of the screening, 10 theses (7 Master's, 3 doctoral) obtained in relation to classroom teacher training were analyzed. In these studies, different study groups (13), different data collection tools (16) and various data analysis methods (11) were used. Research was mainly conducted in universities in Ankara. Theses related to the training of classroom teachers were mostly prepared in the field of social sciences (70%). Professors (50%) and doctor faculty members (50%) acted as consultants for these theses. As a result of these studies, the most recommendations (20%) were on “regulating teacher training programs and lessons”.

Keywords