VİRÜTİK SOSYOLOJİ

Author:

Number of pages: 663-678
Year-Number: 2021-L

Abstract

Bu makalede, bir virüsün tıbbi ve biyolojik etkileri ve zararlarının yanı sıra toplumsal boyuttaki etkileri ve yarattığı yaşamsal değişiklikler incelenmiştir. Görünmeyen ve beşeri olmayan bir düşman olarak beşerleri (insan topluluklarını) korkutarak, nasıl birbirine düşman edip diktatörleştirebildiği, antikçağlardan beri var oluşu, fenomenolojisi ve toplumsal virüsler üretmesi ele alınmıştır. Virüsün toplumsal etkilerinin başka bir boyutu da “ürettiği” ve “bulaştırdığı” toplumsal virüslerdir. Bunlar silinmeyecek bir damgalama (yaftalama), yabancı düşmanlığı, kişi ve ülkelere karşı tehdit algıları, izolasyon ve aşı karşıtlığı biçiminde kendisini göstermiştir. Bu makalenin incelediği konuların odağında izolasyon, kapatılma, hakların askıya alınması, total kurumların kapatılması, günlük yaşamın sekteye uğraması, değişik otorite ve iktidar ilişkilerinin ortaya çıkması, toplumsal mekânlardan kovulma ve bulunulan yerde dışlanma gibi toplumsal olgular bulunmaktadır. Küresel salgına neden olan Covid-19 virüsü, toplumların eğitim, sanat, psikoloji, siyaset ve uluslararası ilişkilerini de alt üst ederek büyük bir parçalanmaya (atomizasyona) yol açmıştır. Corona virüsü, tüm dünyayı Foucault’nun “tımarhanesine” ve “görünmeyen bir düşman/virüs” tarafından gözetlenen “panoptik cezaevine”® çevirmiştir. Beşeri olmayan bir virüs, tüm dünyadaki tüm beşerleri (bizleri) esir almıştır. Adeta bir “virüs sosyolojisi” (Virütük Sosyoloji) doğmuş, toplumlar atomize olmuş, neredeyse “toplumsuz bir toplum” ortaya çıkmıştır. Bu toplumdaki Bauman’ın akışkan gözetim kavramını aşan biçimde ortaya çıkan “süper akışkan” gözetim, ölümden kaçan bireylerin “rızasına dayalı” bir yapı oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

In this article, besides the medical and biological effects and harms of a virus, its social effects and vital changes are examined. As an invisible and inhuman enemy, how it frightens human beings (human societies), enemies and dictators them, its existence since antiquity, its phenomenology and its production of social viruses are discussed. Another dimension of the social effects of the virus is the social viruses it "produces" and "transmits" (infections). These manifested themselves in the form of indelible stigmatization, xenophobia, threat perceptions against individuals and countries, isolation and anti-vaccination. The focus of this article includes social phenomena such as isolation, closure (confinement), suspension of rights, closure of total institutions, interruption of daily life, emergence of different authority and power relations, expulsion from social spaces, and exclusion in the place. The Covid-19 virus, which caused the global epidemic, caused a great fragmentation (atomization) by upsetting the education, art, psychology, politics and international relations of societies. The Corona virus has turned the whole world into Foucault's "asylum" and "panoptic prison" watched by an "invisible enemy / virus" ®. A non-human virus has captured all human beings (us) all over the world. It is as if a "virus sociology" (Virutuk Sociology) was born, societies were atomized, and a society almost without society emerged. "Super-fluid" surveillance, which emerged in a way that transcends Bauman's concept of fluid surveillance in this society, has created a structure based on the "consent" of individuals escaping death.

Keywords