NURSING STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE ELDERLY AND AFFECTING FACTORS

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 1296-1308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This descriptive cross-sectional study was conducted to determine nursing students’ attitudes towards the elderly and affecting factors between February 2019 and April 2019. The study population consisted of 563 nursing students studying at the health sciences faculty of a university. In the study, no sampling method was implemented and 454 students who were contacted at the time the data were collected were included in the study. The data were collected by the researchers in classrooms by administrating the Personal Information Form and Kogan's Attitudes toward Older People scale. While the positive attitude score of the participating students towards the elderly was 65.63 ± 10.45, their negative attitude score was 64.01 ± 12.05, and total attitude score was 129.64 ± 16.47. The scores obtained by the students who followed the news about the elderly and wanted to work in institutions where older adults are served after graduation were significantly higher (p <0.001). Of the variables, age, sex and year at school did not affect the participating students' attitudes towards the elderly (p> 0.001).

Keywords

Abstract

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, Şubat-Nisan 2019 tarihleri arasında, tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören toplam 563 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçme yoluna gidilmemiş, verilerin toplandığı tarihlerde ulaşılan 454 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve “Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak araştırmacılar tarafından sınıf ortamında toplanmıştır. Öğrencilerin yaşlılara yönelik pozitif tutum puanı 65.63±10.45, negatif tutum puanı 64.01±12.05 ve toplam tutum puanı 129.64±16.47 olarak bulunmuştur. Yaşlılarla ilgili haberleri takip eden ve mezuniyet sonrası yaşlılara hizmet veren kurumlarda çalışmak isteyen öğrencilerin puanları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.001). Yaş, cinsiyet ve sınıf düzeylerinin öğrencilerin yaşlılara yönelik tutum puanlarnı etkilemediği saptanmıştır (p>0.001).

Keywords