OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞVURDUĞU POLİTİK TAKTİKLERİN ALGILANAN ETİK İKLİM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 1174-1191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; okul yöneticilerinin başvurduğu politik taktikler ile algılanan etik iklim arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın örneklemini; Siirt ilinde bulunan ilkokullarda görev yapan öğretmenlerden yansız bir biçimde seçilmiş 41 okuldaki 388 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri setinin elde edilmesinde; okul yöneticilerinin başvurduğu politik taktiklerin ölçümünde Tanrıöğen ve Kurban (2017) tarafından geliştirilmiş “Politik Taktikler Ölçeği”; algılanan etik iklimin ölçülmesinde Cullen, Victor ve Bronson (1993) tarafından geliştirilmiş ve Özen ve Durkan (2016) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış “Örgütsel Etik İklim Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmanın verilerinin analizinde; betimsel analizler, korelasyon, basit regresyon ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Korelasyon matrisindeki ilişkiler incelendiğinde; okul yöneticisinin başvurduğu politik taktikler ve alt boyutlarının, algılanan etik iklim ile arasındaki ilişkilerin orta düzeyde negatif ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarına göre; okul yöneticisinin başvurduğu politik taktikler, politik taktiklerin kayırmacılık ve değersizleştirme boyutları okulun algılanan etik iklimini anlamlı olarak yordamaktadır. Politik taktiklerin; yıldırma, markalaşma ve koalisyon oluşturma alt boyutları ise okulun algılanan etik iklimini istatistiki açıdan anlamlı olarak yordamamaktadır

Keywords

Abstract

In this study, it has been intended to elicit the relationship between the political tactics of school administrators and the perceived ethical climate. The sample of the study has been comprised of 388 teachers in 41 schools that were chosen among the teachers working in primary schools in Siirt province. In acquiring the data set of the research, "Political Tactics Scale" developed by Tanrıöğen and Kurban (2017) to evaluate the political tactics used by school administrators; “Organizational Ethical Climate Scale”, developed by Cullen, Victor and Bronson (1993) and transliterated to Turkish by Özen and Durkan (2016), have been utilized to measure perceived ethical climate. Descriptive analysis, correlation, simple regression and multiple regression analysis have been used to analyse the data set of the study. When the relationships in the correlation matrix have been examined, it has been deduced that the relationships between the political tactics of school administrators and its subdimensions - the perceived ethical climate are moderately negative and significant. When having considered regression analysis results, the political tactics applied by school principals, favoritism and depreciation of political tactics significantly predict the perceived ethical climate of the school. On the other hand; intimidation, branding and coalition formation sub-dimensions of political tactics do not statistically meaningly predict the the perceived ethical climate of the school.

Keywords