SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE SÜRECİNDE BİRİNCİ MİLLİ TIP KONGRESİ’NİN TOPLANMASI

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3152-3181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık konusu, tarih boyunca önemini koruduğu gibi tıp bilimi de deney, tecrübe, bilgi birikimi ve paylaşımı ile gelişmiştir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde insanlığın karşılaştığı savaşlar ve hastalıklar çeşitli alanlarda tedbirler almayı zorunlu kılmıştır. Özellikle bulaşıcı hastalıklar, dönemin en önemli sorunları arasında yer almıştır. Hastalıkların hızla yayılması tabipleri mesleki örgütlenmeye yöneltmiş, birlikte çalışma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1-3 Eylül 1925 tarihlerinde Ankara’da toplanmış olan Birinci Milli Tıp Kongresi, meslek kongrelerinin ilki olmuştur. Bu makalede; katılımın oldukça fazla olduğu ve hükümet tarafından kuvvetle desteklenmiş olan Birinci Milli Tıp Kongresi’nin açılışı, toplantıda yapılan konuşmalar, sunulan bildiriler, salgın hastalıklar, dönemin sağlık koşulları değerlendirilmiştir. Türk tıp tarihi açısından Birinci Milli Tıp Kongresi önemli bir yere sahiptir. Kongrede tabiplere asli görevleri yanında toplumsal sorumluluklar verilmesi, meslek sahiplerine duyulan güven açısından önemlidir. Seçkin tıp bilim insanlarının farklı birçok konuda bildiriler sunmuş olmaları, tıbbi bilgi birikimine katkı sağlamıştır. Bu Kongre aynı zamanda, sonraki kongrelere kaynak oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

With the subject of health maintaining its importance throughout history, medical science has developed through experimentation, experience, knowledge and sharing. In the first quarter of the twentieth century, the wars and diseases facing humanity made it necessary to take measures in various fields. Among the most important problems of the period were infectious diseases. The rapid spread of diseases led physicians to establish professional organizations and highlighted the importance of collaboration. The First National Medical Congress, which was held in Ankara on 1-3 September 1925 after the foundation of the Republic, was the first of the professional congresses. The article deals with a number of subjects including the launch of the First National Medicine Congress, which was highly strongly supported by the government and had a large number of participants, the speeches made at the meeting, the papers presented, as well as the epidemics and the health conditions of the period. The First National Medical Congress has an important place in Turkish medical history. Giving social responsibilities to physicians in addition to their primary duties is important in terms of trust in professionals. The fact that distinguished medical scientists have presented papers on many different topics has contributed to medical knowledge. This Congress also provided resources for subsequent congresses.

Keywords