MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN SOMUT KÜLTÜREL MİRAS VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1718-1752
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilgiler öğretiminde müze eğitimi uygulamalarının öğrencilerin somut kültürel mirasa ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ve görüşlerine etkisini ortaya koyma amacında olan bu çalışma, karma araştırma yöntemlerinden gömülü (iç içe karma) desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesinde yer alan özel bir ortaokulda öğrenimine devam eden beşinci sınıf öğrencileri (20+20) oluşturmaktadır. Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesine ilişkin gezi öncesi okulda, müzede ve müze gezisi sonrası okulda olacak şekilde toplamda 26 ayrı etkinlik geliştirilerek deney grubuna yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bulgularında, deney grubuna uygulanan müze eğitimi etkinliklerinin somut kültürel mirasa yönelik tutumlarını pozitif yönde değiştirdiği gösterirken sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarında istatiksel açıdan anlamlı denilebilecek bir değişim gözlenmemiştir. Araştırmanın nitel bulgularında ise öğrencilerin sosyal bilgiler dersini tarih dersiyle özdeştirdiği ve yapılan etkinliklerden bilişsel ve duyuşsal olarak tatmin yaşadıkları tespit edilmiştir.  Öğrenciler, etkinlikler uygulanırken yaşadığı zorlukların başında yazı yazmayı; en çok öğrendikleri mekân ise Zeugma Mozaik Müzesi olarak belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda müze eğitimi etkinlikleri uygulanarak işlenen sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin somut kültürel mirasa yönelik tutumları olumlu yönde etkilenirken sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarında anlamlı bir etki tespit edilmemiştir.

Keywords

Abstract

This study, which aims to reveal the effects of museum education practices in social studies teaching on students' attitudes and views towards the concrete cultural heritage and social studies course, was designed according to the embedded (integrated mixed) design, one of the mixed research methods. The study group of the research consists of fifth grade students (20 + 20) continuing their education in a private secondary school located in Gaziantep province Şehitkamil district. A total of 26 different activities were developed for the Gaziantep Archeology Museum and Zeugma Mosaic Museum, including at the school before the tour, at the museum, and at the school after the museum tour, and practices were carried out for the experimental group. Content analysis technique was used to analyze the data obtained through focus group interviews. While the quantitative findings of the study showed that the museum education activities applied to the experimental group positively changed their attitudes towards the concrete cultural heritage, no statistically significant change was observed in their attitudes towards the social studies course. In the qualitative findings of the study, it was determined that the students identified the social studies lesson with the history lesson and they experienced cognitive and affective satisfaction from the activities. At the beginning of the difficulties experienced by students while applying the activities, writing; They stated that the place where they learned the most was the Zeugma Mosaic Museum. As a result of the research, while the attitudes of the students towards the concrete cultural heritage were positively affected in the social studies lesson, which was taught by applying museum education activities, no significant effect was found on their attitudes towards the social studies lesson.

Keywords