EKSEN II KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KİŞİLİK ORGANİZASYONLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 1383-1406
Year-Number: 2022-LVII

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kişilik organizasyonlarının eksen II kişilik özelliklerini yordama gücünün belirlenmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı yaş gruplarında toplam 416 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Coolidge Eksen II Tanı Envanteri Plus Türkçe Kısa Formu (CATI+TR KF) ve Kişilik Organizasyonları Envanteri (KOREN) kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r) ve çoklu doğrusal regresyon analizi istatistiksel teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri SPSS 22.0 veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; CATI+TR KF ve KOREN alt ölçekleri arasında anlamlı düzeyde yüksek korelasyonlar elde edilmiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre KOREN primitif savunmalar ve kimlik difüzyonu alt ölçek puanları A, B ve C kümesi tüm alt ölçek puanlarını anlamlı seviyede yordamıştır. KOREN gerçeklik testi alt ölçek puanının ise yalnızca antisosyal, şizotipal ve paranoid KB üzerinde anlamlı seviyede yordama gücüne sahip olduğu ve söz konusu tüm bulguların literatür bilgisiyle örtüştüğü görülmüştür. Yapılan analizler, eksen II tanılarının kişilik organizasyonlarının hangi yelpazesinde yer aldığına dair kanıları desteklemiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the predictive power of personality organizations on axis II personality traits. The research was designed in the relational screening model. The study group of the research consisted of 416 participants in different age groups. Coolidge Axis II Diagnostic Inventory Plus Turkish Short Form (CATI+TR SF) and Personality Organizations Inventory (KOREN) were used as data collection tools in the study. The analysis of the data in the study was carried out with Pearson Product Moments Correlation Coefficient (r) and multiple linear regression analysis statistical techniques. Research data were analyzed using the SPSS 22.0 data analysis program. As a result of the research; Significantly high correlations were obtained between the CATI+TR SF and KOREN subscales. In addition, according to the results of the regression analysis, KOREN primitive defenses and identity diffusion subscale scores significantly predicted all subscale scores of A, B and C clusters. It was observed that the KOREN reality test subscale score had a significant predictive power only on antisocial, schizotypal and paranoid PD, and all the findings in question were consistent with the literature. The analyzes have supported the opinions about which spectrum of personality organizations the axis II diagnoses are in.

Keywords