ERKEN DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE KADINLARIN SPOR FAALİYETLERİNDEKİ TEMSİLİ

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2309-2326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadının spordaki yeri ve spor tarihinde nasıl konumlandığıyla ilgili araştırmalar hala güncelliğini korumaktadır. Sporun karakteristik özellikleri, kulüplerin kuruluşları ve yönetim anlayışları, erkeklerin eylemlerine ve üstünlüğüne, ayrıca toplumların beklentilerine göre şekillenmektedir. Toplumsal düzende kadınlara kendi iradeleri dışında biçilen roller hayatın diğer alanlarında da benzer şekilde görülmektedir. Kadınlar erken dönemden günümüze spor faaliyetlerine katılım sürecinde bir varoluş mücadelesi ortaya koymuşlardır. Bu çalışma, erken dönemden günümüze kadınların spor faaliyetlerine katılımı ve erken dönemden günümüze Türklerde kadınların spor faaliyetlerindeki gelişimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler, birincil ve ikincil kaynaklar ışığında retrospektif yöntemle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kadınların spor organizasyonlarına erkeklerle eşit seviyede katılım hakkı elde etmede bir gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Sporda kadınların erkeklerle aynı düzeyde temsil edilmesi, hayatın diğer alanlarındaki tüm kadınlara da örnek teşkil edecektir. Böylece bir toplumsal dönüşüme de katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Researches on the place of women in sports and how they are positioned in the history of sports are still up-to-date. The characteristics of sports, the organizations of clubs and their understanding of management are shaped according to the actions and superiority of men, and also the expectations of the societies. The roles assigned to women against their will in the social order are seen in other areas of life in a similar way. This study was carried out to examine the participation of women in sports activities from the early period to the present, and the development of women in sports activities in Turks from the early period to the present. The data obtained within the scope of the study were evaluated with the “retrospective method” in the light of primary and secondary sources. As a result, it has been determined that women have shown an improvement in gaining the right to participate in sports organizations at the same level as men. Representing women in sports at the same level as men will set an example for all women in other areas of life. Thus, it will also contribute to a social transformation.

Keywords